Axit Bazơ Muối Và Hidroxit Lưỡng Tính Là Gì, Hidroxit Lưỡng Tính Là Gì

Bài học này sẽ giúp các em trả lời tất cả các câu hỏi Axit, bazơ, muối là gì? Hiđroxit lưỡng tính theo thuyết Arrhenius và thuyết Bronsted là gì? Các loài hydro lưỡng tính và lưỡng tính là gì?

Bazơ axit Muối và hiđroxit lưỡng tính Theo thuyết Arrhenius và Bronsted Phần: Chương 1: Sự điện phân

I. Axit là gì? Theo lý thuyết của Arrhenius và Bronsted.

Bạn đang xem: Hydroxit Lưỡng Tính

Bạn đang xem: Hydroxit Lưỡng Tính Là Gì?

Thuyết điện li (Aréniut): Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.

Thuyết Bronsted: Axit là chất có khả năng cho proton (ion H+).

*

định nghĩa của axit

A) Axit, bazơ theo thuyết Bronsted

• Axit bao gồm:

+ Axit vô cơ và axit hữu cơ: HCl, H2SO4, CH3COOH, (COOH)2,…

+ Kim loại ở dạng ngậm nước (trừ các ion Na+, K+, Ba2+ và Ca2+): Al(H2O)33+, Cu(H2O)22+,…

+ các ion: H+, NH4+, H3O+, RNH3+, HSO4-,…

b) Axit nhiều bậc

– Axit khi tan trong nước phân li ra phân tử có ion H+ là axit nhiều nấc (axit đa chức), ví dụ:

H3PO4 → H+ + H2PO4-: K1 = 7,6.10-3

H2PO4- → H+ + HPO42- : K2 = 6,2.10-8

HPO42- → H+ + PO43- : K3 = 4,4.10-13

– Phân tử H3PO4 phân li 3 pha với ion H+ nên H3PO4 là axit 3 pha.

II Cơ sở là gì? Theo lý thuyết của Arrhenius và Bronsted.

Thuyết điện li (Arenius): Bazơ là chất khi tan trong nước phân li thành ion OH-.

+ Thuyết Bronsted: Bazơ là chất có khả năng nhận proton (nhận H+).

*

Phân loại cơ bản:

+ Các oxit, hiđroxit của kim loại (trừ các oxit, hiđroxit lưỡng tính: Al2O3, Al(OH)3, ZnO, Zn(OH)2…).

+ Các anion có tính axit không mạnh, không phải H có thể phân li thành ion H+ (CO32-, CH3COO-, S2-, SO32-, C6H5O-…).

+ NH3 và các amin: C6H5NH2, CH3NH2…

III Chất lưỡng tính là gì? Hydroxit lưỡng tính là gì?

Chất lưỡng tính:

+ Thuyết điện li: Chất lưỡng tính là chất trong nước phân li được cả bằng phương pháp axit và bazơ.

+ Thuyết Bronsted: Chất lưỡng tính là chất có khả năng nhường proton H+ và nhận proton H+.

Tham Khảo Thêm:  Top 16 Bộ Phim Tình Cảm Nhật Bản Hay Khiến Bạn Tan Chảy Vì Quá Ngọt Ngào

Hydroxit lưỡng tính:

Hydroxit lưỡng tính là hydro có thể phân ly thành axit và phân ly thành bazơ khi hòa tan trong nước.

– Ví dụ: Zn(OH)2 là hiđroxit lưỡng tính,

° Phân ly axit: Zn(OH)2 Zn2+ + 2OH-

° Phân hủy sơ cấp: Zn(OH)2 ZnO22- + 2H+

– Người ta thường viết là H2ZnO2 để phản ánh tính lưỡng tính của Zn(OH)2.

– Các hiđroxit lưỡng tính thường gặp là: Zn(OH)2, Al(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2, ít tan trong nước, có tính axit yếu và tính bazơ yếu.

Phân loại chất lưỡng tính

– H2O, các oxit, hiđroxit lưỡng tính như: ZnO, Zn(OH)2, Al2O3, Al(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3,…

– Amino axit, muối amoni của axit hữu cơ: R(COOH)x(NH2)y, RCOONH4,…

– Ion gốc axit không mạnh nhưng vẫn có khả năng phân li ra H+ như: HCO3-, HS-, HSO3‑, H2PO4-, HPO42-,…

Thứ tư, muối

1. Muối là gì?

– Ví dụ: (NH4)2SO4 → 2NH4+ + SO42-

– Muối không chứa nhiều hiđro hơn ion gốc axit thì có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit).

gọi là muối trung hòa.

Xem thêm: Tuổi dậy thì: Độ tuổi nào ảnh hưởng đến việc mọc lông mu ở gái ngực khủng?

– Ví dụ: NaCl, (NH4)2SO4, Na2CO3.

– Nếu anion gốc axit của muối còn là hiđro, có khả năng phân li ra ion H+ thì muối đó gọi là muối axit.

– Ví dụ: NaHCO3, NaH2PO4, NaHSO4.

– Ngoài ra còn một số muối phức thường gặp như muối kép: NaCl.KCl; KCl.MgCl2.6H2O;… Phức chất: Cl; SO4;…

2. Điện phân muối trong nước

– Hầu hết các muối (kể cả muối kép) khi tan trong nước đều phân li hoàn toàn thành cation (hoặc cation kim loại) và anion gốc axit (trừ một số muối như HgCl2, Hg(CN)2,… chất điện li yếu).

– Ví dụ: K2SO4 → 2K+ + SO42-

NaCl.KCl → Na+ + K+ + 2Cl-

NaHSO3 → Na+ + HSO4-

– Nếu ion axit-bazơ cũng chứa một hiđro có tính axit thì gốc đó sẽ phân ly khỏi H+.

Tham Khảo Thêm:  Phân Biệt Suburb Là Gì ? Phân Biệt Suburban, Urban Và Rural?

– ví dụ: HSO4- → H+ + SO42-

– Phức chất khi tan trong nước thì phân li hoàn toàn thành ion phức (các ion phức nằm trong ngoặc vuông), sau đó phân li yếu thành các ion thành phần.

– Ví dụ: Cl → + + Cl-

+ → Ag+ + 2NH3

V. Bài tập axit, bazơ, muối và hiđroxit lưỡng tính

Bài 1 Trang 10 SGK Hóa 11: Định nghĩa axit, axit đơn chức, axit đa chức, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hòa, muối axit? Lấy các ví dụ điển hình và viết các phương trình điện li của chúng.

* Bài 1 Trang 10 sgk 11 Lời giải:

• Axit: là những chất phân li trong nước tạo ra ion H+, ví dụ:

HCl → H+ + Cl-

H2S ⇌ 2H+ + S2-

• Axit một nấc: Là những axit chỉ phân li một nấc tạo ion H+ như HCl, HBr…

HCl → H+ + Cl-

• Axit nhiều nấc là axit phân li nhiều lần cho H+, ví dụ: H2S là axit hai nấc.

H2S H+ + HS-

HS- ⇌ H+ + S2- H3PO4 là axit ba chức.

H3PO4 ⇌ H+ + H2PO4-

H2PO4- H+ + HPO42-

HPO42- H+ + PO43-

• Bazơ là những chất khi tan trong nước thì phân li ra ion OH-.

Ba(OH)2 Ba2+ + 2OH-

• Hiđroxit lưỡng tính: là những chất khi tan trong nước vừa phân li được axit vừa phân li được bazơ.

– Ví dụ: Zn(OH)2, Al(OH)3, Be(OH)2…

+ Phân bố bazơ: Al(OH)3 Al3+ + 3OH-

+ Axit phân ly: HAlO2 AlO2- + H+

(Khi đó: Axit Al(OH)3 viết là HAlO2.H2O)

• Muối trung hòa: là muối mà phân tử không còn khả năng phân li thành ion H+.

– Ví dụ: NaCl, K2SO4, NaHPO3, CaCO3, Al(NO3)3,…

Al(NO3)3 → Al3+ + 3NO3-

• Muối axit: là muối mà trong phân tử vẫn còn hiđro có khả năng phân li thành ion H+.

– Ví dụ: NaHSO4, NaHCO3, KH2PO4, K2HPO2,…

NaHSO4 → Na+ + HSO4-

– Gốc axit HSO4- phân li ra khỏi H+.

HSO4- H+ + SO42-

Bài 2 trang 10 SGK Hóa 11: Viết phương trình điện li của các chất sau:

Tham Khảo Thêm:  giáo án phát triển năng lực học sinh môn toán tieu hoc

a) axit yếu H2S; H2CO3

b) Bazơ mạnh: LiOH

c) Các muối: K2CO3, NaClO, NaHS

d) Hiđroxit lưỡng tính: Sn(OH)2

* Bài 2 Trang 10 sgk 11 Lời giải:

a) axit yếu H2S; H2CO3:

H2S H+ + HS-

HS- H+ + S2-

H2CO3 H+ + HCO3-

HCO3- H+ + CO32-

b) LiOH bazơ mạnh

LiOH → Li+ + OH-

c) Các muối K2CO3, NaClO, NaHS

K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + CLO-

NaHS → Na+ + HS-

HS- H+ + S2-

d) Hiđroxit lưỡng tính Sn(OH)2:

Sn(OH)2 Sn2+ + 2OH-

hoặc H2SnO2 2H+ + SnO22-

Bài 3 trang 10 SGK Sinh 11: Theo học thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hợp chất có hiđro trong cấu tạo phân tử là axit.

B. Hợp chất có nhóm OH trong cấu tạo phân tử.

C. Hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

D. Bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong cấu tạo phân tử.

* Bài 3 Trang 10 sgk lớp 11:

– Đáp án: C. Hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

A. Sai vì: Axit là chất khi tan trong nước thì phân li thành H+ (được định nghĩa theo thuyết A-re-niut). Nhiều chất có chứa hiđro trong phân tử nhưng phải có tính axit như: H2O, NH3,…

B. Sai vì: Hiđroxit lưỡng tính còn có nhóm OH trong cấu tạo phân tử: Zn(OH)2, Al(OH)3,…

D. Sai vì: Bazơ là chất khi tan trong nước phân li thành anion OH nên phân tử bazơ luôn chứa nhóm OH (theo thuyết arenit xác định).

Bài 4 trang 10 sgk Hóa 11: Phát biểu nào sau đây khi nói về nồng độ mol của các ion với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10M, bỏ qua sự phân li trong nước?

A. = 0,10M

b.

D. Giải bài 11 theo sgk hóa học lớp 11 mới nhất do các giáo viên giỏi hướng dẫn và biên soạn, nếu thấy hay các bạn hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác cùng học tập nhé.

Related Posts

sáng kiến kinh nghiệm đổi mới kiểm tra đánh giá

Ngày 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GDĐT về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy…

liên hệ bản thân về lý luận và thực tiễn

Như vậy, sự yếu kém về lý luận là nguyên nhân trực tiếp và rất quan trọng của bệnh kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự yếu kém về…

đồ án kỹ thuật thi công 1 ván khuôn gỗ

Mục lục Chương 1: Giới thiệu dự án Đặc điểm kiến ​​trúc và kết cấu Đặc điểm địa chất thủy văn, đường giao thông đến dự án…

bài thu hoạch tham quan bảo tàng hồ chí minh

1 23,831 417 … Người khổng lồ, sưu tầm c Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn. Họ và tên Số: Lớp BÀI GIẢNG SƯU TẦM KẾ HOẠCH…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học cá nhân

Phương pháp dạy học tích cực đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường học ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Phương pháp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *