bài tập toán lớp 1 học kỳ 1


4.7/5 – (4 phiếu)

Mục lục

đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 1

1. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 1 năm 2019 – 2020

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1) Các số: 5; 2; số 8; 4; 7 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; số 8; 7

B. 2; 4; 5; 7; số 8

C.8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu đúng điền vào chỗ trống là: (0,5 điểm)

số 8 …. 6 + 2

A. >

b.<

C. =

3) Số lớn nhất trong dãy số sau; 3, 7, 6, 8, 9, là. (0,5 điểm)

A. 9

B. 8

c.3

4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (0,5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

A. Có 2 hình tam giác

B. Có 3 hình tam giác

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1: Đọc, viết số? (1 điểm)

nămhai                  ba        …………..                   …………..

…………    ………………            ……         7              6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Tính

Bài 3: Tính (2 điểm)

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ gấu dễ thương

6 + 2 =…………..

7 – 1 =……………………

10 + 0 – 4 = …………..

9 – 3 + 3 =…………….

Bài 4: Các số? (1 điểm)

…… + 2 = 2

9 – …… = 9

Bài 5: Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Một.

Viết phép tính thích hợp

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

b. Viết phép tính thích hợp

🔢 HƯỚNG DẪN TOÁN

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019

trường T. h …………. Phòng điện thoại: Đề kiểm tra học kì 1 năm 2018 -2019Toán 1 Thời gian làm bài 40 phút
Điểm Họ tên học sinh:……………………………………………… Lớp 1…….Giáo viên coi:…………………… Lớp giáo viên:…………………… Nhận xét: … ………………………………………………………………..

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng

a) Trong các số từ 0 đến 10, số bé nhất là:

A. 3         B .9              C. 8

b) Phép tính: 5 – 2 = ….. kết quả của phép tính là:

A. 2        B .3              C. 4

c) Số sáu được viết là

A. 60       B .16       C. 6

d) Số liền sau của 8 là

A. 7         B. 9              C. 6

e) Cho các số: 9 ; 7 ; 5 số nhỏ nhất trong các số này là:

A. 5           B. 9                  C. 7

g) Số lớn hơn 8 là:

A. 6           B. 7                  C. 9

Bài 2: Viết đúng Đ; hồ sơ sai SẼ

Đúng ghi Đ; sai ghi S

bài 3 : Viết các số: 3 , 5, 2, 4, 7

Viết các số 3 , 5, 2, 4, 7

Bài 4: Tính toán

a) 8 – 6 = …..              6 + 4 = …..

b) 9 – 3 – 2 = …. 3 + 7 – 5 = …..

Bài 5: Viết phép tính thích hợp vào chỗ trống:

Viết phép tính thích hợp vào ô trống

b) Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

= mười

Bài 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống;

Hình ảnh dưới đây có:

Hình bên dưới có

…….. Quảng trường

…….. Tam giác

👩‍👦 HƯỚNG DẪN CHO BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1

Đề thi học kì 1 môn Toán năm 2017-2018

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017–2018

CHỦ ĐỀ: TOÁN LỚP 1…

Thời gian làm bài 40 phút

(không kể thời gian copy)

Họ và tên:……………………………………….

Trường tiểu học …………………………………………………

Bài 1: Con số?

Số

Bài 2 : Đọc, viết số (theo mẫu):

a) bảy: 7       – năm:…………..       – tám: ………….

b) 2: hai       – 3:……………       – 6:……………….

bài 3 : đếm

Bài 3 Tính

Bài 4: Tính toán

9 + 0 =…                         4 + 2 – 3 =…

Bài 5: Con số?

Bài 5 Số

Hình dưới đây cho thấy…. Tam giác; Vâng… hình vuông

Bài 6: Con số?

a) 3 +… = 9              b) 8 -… = 6

Bài 7: < , >, = ?

4 + 3 … 9          3 + 4 … 4 + 3

7 – 4 …10          9 – 6… 3 + 5

Bài 8: Điền số thích hợp và dấu để phép tính đúng:

Một)

= 9

b)

= 9

Bài 9: Viết phép tính thích hợp:

Hải có: 6 que tính

Lan có: 4 que tính

Có tất cả: … que đếm?

Bài 10 : Con số?

Bài 10 Số

👩‍👧 Gia sư Tiểu học

Đề thi học kì 1 môn Toán năm 2016-2017

Trường học………………
Lớp học………………….
Họ và tên ………………………
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1
LỚP 1 . TOÁN HỌC
Thời gian: 60 phút

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số: 1; 7; 3; mười; số 8; 9

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào chỗ trống:

+ 5 = 2 + 5 10 + □ = 2 + 8

7 – □ = 0 7 – 5 = □

Bài 3: (2 điểm) Tính

8 – 4 + 3 = …

10 – 6 – 2 = …

Bài 3 (2 điểm) Tính

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, =

7+1…. 8 6 – 4… 2 + 5

4…. 6 – 4 7 + 0 … 5 – 0

Bài 5: (2 điểm)

a) Có: 8 con chim

Bay đi: 3 con chim

Còn lại: … chim?

b) Xem hình vẽ và viết tính tính thích hợp :

Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp

Bài 6: Nhập số và dấu để được phép tính với kết quả như sau:

Bài 7: (1 điểm) Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác và bao nhiêu hình vuông?

Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 1 năm 2019 – 2020

A/ Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu hỏi 1 . Số nhỏ nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:

MỘT.1

B. 0

C. 5

mất 6

Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là:

A. 5

B. 8

C.7

mất 10

Câu 3. Kết quả phép tính: 9 – 3 + 1 =

A. 6

sinh 7

C. 8

mất 5

câu 4 . 5 + 4… 4 + 5 Điền vào chỗ chấm:

A.>

b.<

C. =

Câu 5. Đúng hay sai: 9 – 1 +1 = 9

A. Đúng

B.Sai

câu 6 . Số điền vào chỗ trống trong phép tính 6 = 3 + ….

A. 3

B. 5

C. 2

mất 6

câu 7 . Số cần điền vào dãy 1, 3, 5, …., 9. là:

A. 5

B. 6

C. 7

mất 8

Câu 8.

Ta có: 6 bông hoa

Tôi có: 3 bông hoa

Cả hai chị em có: … bông hoa?

A. 4

B. 5

C. 9

mất 3

Câu 9.

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Ngoài ra: … một quả chanh?

A. 5

B. 6

C. 4

mất 3

Câu 10. Có bao nhiêu ô vuông trong hình dưới đây?

Trong hình dưới đây có mấy hình vuông

A. 6

B. 5

C. 8

B. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1 : (1,5 điểm) Tính:

Bài 1 Tính

Bài 2 : (1,5 điểm) Tính:

6 + 1 + 1 =…

5 + 2 + 1=…

10 – 3 + 3 = …

Bài 3: (1 điểm)

Viết phép tính thích hợp vào chỗ trống:

phép tính thích hợp

bài 4 : (1 điểm)

Hình bên có:

Hình bên có

– . . . . . . . . . . . . Tam giác.

– . . . . . . . . . . . . . quảng trường

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC …………. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học 2018 – 2019 MÔN: TOÁN LỚP 1 (THỜI GIAN: 40 phút)

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………. Lớp học: …………

Điểm bằng số: …………. Điểm bằng chữ:……………………….

Giáo viên chấm:…………… Chữ ký:…………………….

A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

TẠO TRONG Đ. TRẢ LỜI Đ. UNG

Câu 1(0,5đ): Trong các số từ 0 đến 10, số lớn nhất có một chữ số là:

A. 10             B. 9           C. 8            D. 7

Câu 2 (0,5đ): Điền vào chỗ chấm : 5 + 4….. 4 + 5 Được:

A. >              B. <            C. =

Câu 3(0,5đ): 9 – 4 + 3 = ?

A. 8              B. 5              C. 6              D. 7

Câu 4(1 điểm): Cho dãy số: 1, 3,……, 7, 9. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 2              B. 4              C. 6              D. 5

Câu 5 (1 điểm): 9 -…. = 1

A. 10             B. 9            C. 8             D. 7

Câu 6 (1 điểm): Sắp xếp các số: 9, 2, 8, 1, 5, 7, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất: ……………………………………………………

Câu 7(0,5đ):

Có: 7 cái kẹo

Ăn: 3 cái kẹo

Còn lại: …. kẹo?

A. 2             B. 3                C. 4                D. 5

B. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

Một. Tính toán:

6 + 4 – 5 =

……………………

……………………

……………………

4 + 3 + 2 =

……………………

……………………

……………………

b. Tính rồi tính

10 – 6

……………………

……………………

……………………

3 + 6

……………………

……………………

……………………

Câu 2: (2 điểm)

Có: 10 xe máy

Đã bán: 7 xe máy

Còn lại: ? xe máy

Câu 3 (1 điểm):

Câu 3 (1đ)

Hình bên dưới có:

– Dạ………….vuông

– Có………….tam giác là: ………….

……………………………………………………

…………………….

……………………..

Câu 4 (1pt): Số?

Câu 4 (1đ) Số

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

chủ đề 1

Bài 1: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a/ 0; Đầu tiên; 2; ….; ….; …; 6; ….; số 8; ….; mười.

b/ 10; 9;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 =……..            4 + 3+ 2 =……..

10 – 3 =……………… 8 – 6 – 0 =…….

b/

b

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số?

năm   hai   ba   ……..  ……………

…………………….. 7      6

Bài 5: Điền dấu > < =: (1,5 điểm)

a/ 5 + 4 9 6 5 b/ 8 – 3 3 +5 7 – 2 3 + 3

Bài 6: (1 điểm)

Hình bên dưới có:

– Dạ…………hình tam giác

– Dạ………….vuông

Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp:

Đề thi học kì I môn Toán lớp 1

Có: 9 quả bóng.

Cho: 3 quả bóng.

Còn lại: …bóng?

Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

Đề thi học kì I môn Toán lớp 1

chủ đề 2

1/Tính:

1 Tính

2/ Tính: 6 + 2 =        9 – 5 =          4 + 3 – 6 =

7 – 3 =                 10 + 0 =         3 – 2 + 8 =               (1,5 điểm)

3/ Số?

so

5/ Điền số thích hợp vào chỗ trống và phép tính:

Có: 10 cái bút

Tặng: 3 cái bút

Ngoài ra:……..bút

6/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Có:……………………..tam giác

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán theo Thông tư 22

Đề tài

Trường Tiểu học…………..Lớp: 1…..Họ và tên:……………………..Ngày kiểm tra: Thứ…,ngày…,năm 2019 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020 Môn: TOÁN Lớp 1 Thời gian làm bài: 40 phút

I.CÂU TRẮC NGHIỆM

Câu hỏi 1 : Các số cần điền vào chỗ chấm là: 2 , … , … , 5, …. , 7

Một. 3,4,5

b. 3,4,6

c. 5,6,7

đ. 3, 4, 7

Câu 2: Các số: 5 , 8 , 6 , 10 , 3 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Một. 5, 8, 6, 10, 3

b. 5 , 10 , 6 , 8 , 3

c. 3 , 5 , 6 , 8 , 10

d. 5, 6, 3, 8, 10

câu 3 : Chọn câu trả lời đúng nhất 7 + 3 = ?

Một. số 8

b. 9

c. mười

d. 6

câu 4 : Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Trong các số: 0, 9, 8, 4, 5 Số bé nhất là:

Một . 0

b. 4

c. số 8

d. 5

Câu 5: 7 + 2 =

Số điền vào chỗ trống là:

Một. 7

b. số 8

c. 9

Câu 6: Đúng ghi Đ sai ghi S ?

2 + 4 > 5

6 = 6 – 0

4 + 6 > 10

10 > 8+1

câu 7 : 9 – 4 + 1 = ?

Một. 6

b. 7

c. mười

d. 9

Câu 8: 10+ 0…. 5 + 5. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

Một. <

b. >

c. =

II. phần tiểu luận

Câu hỏi 1: Tính rồi tính

Một. 10 – 5

b. 3 + 5

c. 94

đ. 7 + 3

Câu 2: Có . . . . Tam giác

hình tam giác

Câu 3: Điền dấu < >= vào ô trống

Điền dấu

Câu 4. Viết phép tính thích hợp vào chỗ trống:

Viết phép tính thích hợp vào ô trống

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *