bài thu hoạch chính trị hè năm 2019


Trong dịp hè 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục. Với nội dung bồi dưỡng chính trị hè gồm nhiều chuyên đề khác nhau, sau đợt bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục sẽ phải viết tiểu luận chính trị mùa hè .

Thu hoạch chính trị hè 2019 – 2020 Đó là kết quả học tập, nghiên cứu chính trị của mỗi cá nhân được đánh giá, thông qua việc cho điểm bài viết và là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại trong công tác thi đua, quản lý cán bộ. , công chức, viên chức theo quy định chung.

I. Bài thu hoạch chính trị hè mới nhất theo Nghị quyết 35-NQ/TW

Thu hoạch chính trị mùa hè 2019 Theo Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Câu hỏi:

Qua học tập, bồi dưỡng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Anh (chị) hãy trình bày nhận thức của mình về các nội dung của Nghị quyết, từ đó liên hệ bản thân cơ quan.

Phân công

Qua học tập, bồi dưỡng Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Banr thân mến của tôi biết rằng:

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đó là nội dung cơ bản, quan trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó lực lượng làm công tác tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là việc làm tự nguyện, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên mà trước hết là người đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là vào xây dựng đường lối, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị, v.v.

Nghị quyết đã nêu bảy nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. ; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh. đất nước, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa, phổ biến những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới. Tiếp tục khẳng định bản chất và mô hình tổng thể của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). và Hiến pháp 2013.

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách chủ động, có sức thuyết phục, hấp dẫn cao. Khẩn trương triển khai quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Tích cực tuyên truyền thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ có hiệu quả thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và xử lý kiên quyết, kịp thời những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mọi cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật phát ngôn; Nghiêm cấm tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, tung tin sai sự thật, phát tán thư nặc danh, thư mạo danh, thư đích danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng internet và mạng xã hội. Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet và mạng xã hội. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, trước hết là người đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, v.v.

Là một nhà giáo đang gánh vác trọng trách của sự nghiệp trồng người, bản thân tôi luôn ý thức tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Làm gương trước mọi hành động của mình trước học sinh, cha mẹ học sinh và người dân. Không nghe và không làm theo những tuyên truyền sai trái về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sống giản dị, tiết kiệm, luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sử dụng lành mạnh các trang mạng xã hội như Facebook, Internet,… để phục vụ cho công việc chuyên môn của mình. Tích cực nhận diện, đấu tranh loại bỏ những âm mưu, thủ đoạn, hành động xấu xa của các thế lực thù địch, phản động, từ việc đăng tải, đăng tải trên mạng xã hội xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao,… nhằm gây chia rẽ nội bộ; đến những việc như kêu gọi tụ tập, kích động biểu tình, chống phá; quá khích, lăng mạ, chửi bới vô cớ, vi phạm pháp luật… để kích động chính quyền, lực lượng chức năng “trấn áp” và quay video clip, chụp ảnh, live stream để vu khống chính quyền…

Ngoài những việc làm, hành động đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan điểm sai trái nêu trên, tôi luôn nêu cao tinh thần và tuyên truyền đến người thân trong gia đình, học sinh, phụ huynh học sinh. Phụ huynh và người dân cần có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh kịp thời với các thông tin, bài viết sai lệch, hình ảnh quá khích, xúc phạm, báng bổ, trái pháp luật… kích động chính quyền, lực lượng chức năng “trấn áp”, quay clip, chụp ảnh, live stream để vu khống chính phủ…

Xây dựng lối sống lành mạnh với gia đình và cộng đồng. Vui vẻ hòa thuận, xây dựng đoàn kết nội bộ nơi làm việc cũng như nơi cư trú. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần nhỏ bé vào công tác giáo dục của đơn vị. Luôn xứng đáng là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

II. Tiểu luận chính trị hè của giáo viên năm học 2019 -2020

tiểu luận chính trị hè của giáo viên Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân mới nhất, đầy đủ nhất và chi tiết nhất năm 2019 -2020.

Tham Khảo Thêm:  Giải bài tập Tin học 10 Cánh Diều

Câu hỏi:

Thông qua học tập chuyên đề năm 2019: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống của nhân dân”. Anh tiếp thu và áp dụng nó vào công việc của mình như thế nào?

Phân công:

Thông qua học tập chuyên đề năm 2019: “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống của nhân dân”. Tôi biết rằng:

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Cả cuộc đời ông cống hiến cho nhân dân, chăm lo mọi việc từ nhỏ đến lớn đến đời sống của nhân dân. Không chỉ vậy, Người luôn nêu cao tinh thần tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân. Tất cả những điều đó đã được Người thể hiện sâu sắc trong tư tưởng và đạo đức của mình.

Đầu tiên: Về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân

Trước hết, theo Bác, muốn thực sự kính dân thì phải hiểu dân. Chính tài của dân, sức dân, sức dân, quyền dân, lòng dân, tài trí, tâm huyết, anh dũng đã tạo nên cái “gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân cũng phải được đặc biệt chú trọng, không xâm phạm lợi ích, quyền lợi chính đáng, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn tôn trọng, giữ gìn tài sản công và của người.

Phát huy dân chủ là một mặt thể hiện sự tôn trọng nhân dân. Từ sự đề cao vai trò của nhân dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để nhân dân có khả năng làm chủ, thụ hưởng và sử dụng các quyền dân chủ. Dám nói, dám làm.

Dân chủ được Người giải thích ngắn gọn, cô đọng là dân làm chủ, dân làm chủ. Trong một nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng của dân là mạnh nhất. Phát huy dân chủ là phát huy tài năng của nhân dân. Muốn vậy, chúng ta phải ra sức lắng nghe dân nói, gặp dân nói, hiểu dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi từ nhân dân để lãnh đạo nhân dân. Theo Hồ Chí Minh: “Không học ở dân thì không thể lãnh đạo nhân dân. Biết làm học trò của dân thì mới có thể làm thầy của dân”.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chăm lo đời sống của dân là của dân, do dân, trước hết là vì dân và vì dân. Người nói rằng “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào đều có cơm ăn, áo mặc, đồng bào ai cũng được học hành” (2)

Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của nhân dân. Trước khi đi, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “việc vì dân là trên hết”. Trong Di chúc, Người nói: “Đảng cần có kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa thật tốt, nhằm không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân”.

Thứ hai: Tư tưởng đạo đức kính trọng Nhân dân của Hồ Chí Minh thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người.

Ý thức tôn trọng nhân dân ở khía cạnh đạo đức cần được khai thác trong việc tôn trọng và đề cao nhân dân. Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là nêu cao ý chí của nhân dân, sức mạnh của nhân dân, bởi “Dễ trăm lần dân liệu cũng xong”. Vì vậy, “đừng làm điều gì trái với ý muốn của dân tộc tôi. Dân muốn gì thì mình phải làm”(3). Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, yêu thương, kính trọng nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

Đạo đức Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ được hiểu ngắn gọn: dân là chủ, dân làm chủ. Từ nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhận thức và năng lực làm chủ, phát triển văn hóa chính trị, tính tích cực công dân, khuyến khích nhân dân tham gia công việc của Đảng, Chính phủ, điều quan trọng là phải tạo điều kiện để nhân dân “sử dụng các quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”(4).

Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân thể hiện rất rõ ở chỗ, khi Người nói về một trong những điều tổng kết của đạo đức cách mạng là: Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lao động lên trên lợi ích của quần chúng lao động. mọi người. , trước lợi ích cá nhân của mình. Và hết lòng phục vụ nhân dân. Chăm lo đời sống nhân dân là sứ mệnh của Đảng ta ngay từ khi mới thành lập. “Đảng không phải là tổ chức để làm quan. Phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào hạnh phúc”(5).

Quan tâm đến đời sống của nhân dân, trong Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước “không tổ chức tang lễ xa hoa, lãng phí thời gian, tiền của của nhân dân”.

Thứ ba Phong cách tôn trọng nhân dân của Hồ Chí Minh xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, tấm lòng, đức độ vì nước, vì dân của Người. Phong cách tôn trọng nhân dân của Hồ Chí Minh thể hiện ở nhiều mặt. Hồ Chí Minh đã có một cách giao tiếp hoàn toàn mới giữa lãnh tụ với nhân dân, thể hiện thái độ yêu thương, quý mến và tôn trọng nhân dân.

Phong cách phát huy dân chủ của Hồ Chí Minh xuất phát từ việc tôn trọng nhân dân, đề cao vai trò, vị trí của nhân dân. Dù bận rất nhiều việc đối nội, đối ngoại, Người đã trở về với dân, với quần chúng, những người “không quan trọng” để học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, nắm vững Tình dân, lòng dân, ý dân là nhu cầu thường xuyên của Bác Hồ.

Để thực hành phong cách dân chủ, cần hiểu rõ: “dân nói mười điều mà chỉ có một số điều mang tính xây dựng thì điều đó vẫn còn giá trị và hữu ích. Uy tín của người lãnh đạo thể hiện ở chỗ mạnh dạn tự phê bình và phê bình, biết học hỏi ở quần chúng, sửa chữa khuyết điểm để công tác tiến bộ hơn, không giấu giếm khuyết điểm, sợ quần chúng phê bình” (6) . Người chỉ rõ: “Muốn phát huy được ưu điểm thì điều quan trọng nhất là phải để người dân nói. Người dân biết nhiều điều mà lãnh đạo không biết. Việc gì cũng phải bàn với dân; Mọi người sẽ có ý kiến ​​tốt.”

Là một nhà giáo, thầy đang đảm nhận một nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Đảng và nhân dân giao phó, đó là sự nghiệp trồng người. Tôi luôn ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân là khâu then chốt quyết định thành công của công tác giảng dạy. Những người ở đây đối với thầy cô chúng tôi chính là cha mẹ học sinh, những người dân ở địa phương nơi tôi cư trú. Nếu được sự đồng ý của họ, mọi khó khăn trong công tác giảng dạy sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa nhất. Đặc biệt trong thời đại xã hội phát triển hiện nay, nhiều xáo trộn trong suy nghĩ của mỗi người cũng như một số vi phạm đạo đức nhà giáo đã ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ giữa thầy cô và cha mẹ học sinh. Một số vụ nhọt trong ngành giáo dục gây mất lòng tin của cha mẹ học sinh, dẫn đến việc dạy học ít nhiều bị ảnh hưởng.

Điều này có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là áp lực từ sự phát triển của xã hội đã cuốn thầy vào dòng xoáy cuộc đời. Mỗi người thầy luôn trăn trở, tìm mọi cách để dạy học sinh tốt hơn, tiếp thu được nhiều kiến ​​thức hơn, bớt mặc cảm muốn học như thế nào, cần gì, v.v.

Vì vậy, để xây dựng lại hình ảnh đẹp về người thầy trong lòng mỗi phụ huynh học sinh, trước hết mỗi người dân cần tự kiểm điểm và củng cố niềm tin từ hành động, việc làm của mình. Phải luôn gương mẫu trước học sinh, gần gũi chia sẻ với hoàn cảnh của các em, tạo cho các em một tinh thần thoải mái, một niềm tin vững chắc vào thầy để từ đó chúng ta bắt đầu xây dựng phương pháp giảng dạy mới phù hợp. Lấy lại hình ảnh của chính mình trong lòng học sinh trước hết sẽ xây dựng mối quan hệ thân thiện với phụ huynh của mỗi học sinh, từ đó thúc đẩy mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình.

Khi chúng ta làm điều đúng đắn, làm điều đó một cách minh bạch và làm điều đó một cách thân thiện, sẽ không ai phản đối chúng ta. Ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống nhân dân của giáo viên trước hết phải tôn trọng họ, chia sẻ với họ những khó khăn, thuận lợi trong dạy học, lắng nghe tâm tư của từng phụ huynh để cùng tìm hiểu. phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất cùng với họ. Có như vậy, chúng ta mới học tập được phong cách đạo đức của Bác Hồ về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống của nhân dân.

Hi vọng sau khi tham khảo bài thu hoạch chính trị hè 2019 của giáo viên trên đây sẽ giúp ích cho các giáo viên vừa tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè do Tỉnh ủy, Sở giáo dục tổ chức có thể hoàn thành tốt bài thu hoạch chính trị hè 2019 của giáo viên. bài thu hoạch chính trị hè xuất sắc, qua đó bản thân giáo viên liên hệ rút ra những kinh nghiệm, bài học để công tác giảng dạy ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tham Khảo Thêm:  Xem hơn 100 ảnh về hình vẽ cầu vồng cute

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *