bản tự đánh giá cán bộ công chức viên chức năm 2017

Tiêu chí chung đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Bạn đang xem: bản tự đánh giá cán bộ công chức viên chức năm 2017

Theo Nghị định, việc đánh giá, phân loại dựa trên 5 nhóm tiêu chí, gồm: tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực tiễn. thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Như sau:

đầu tiên , về chính trị tư tưởng

- Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

- Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; lập trường kiên định; không nao núng trước mọi khó khăn, thử thách;

- Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, của nhân dân, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

- Có ý thức học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn kiện của Đảng.

Thứ hai , về đạo đức, lối sống

– Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, áp bức; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

– Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng và giản dị;

Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

- Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Thứ ba , tác phong , phong cách làm việc

- Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

- Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc;

- Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ;

Có thái độ và tác phong, tác phong làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

Thứ Tư , ý thức tổ chức và kỷ luật

- Chấp hành sự phân công của tổ chức;

- Thực hiện quy chế, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

- Kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về các nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên. khi được yêu cầu.

Thứ năm , kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

Quán triệt, thể chế hóa và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật bị xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Xem thêm: vẽ ngôi sao trong photoshop

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể. thân hình.

- Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đặt ra hoặc theo nhiệm vụ cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp đối với các vị trí trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp.

04 mức phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được chia thành 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu chí chấm điểm được quy định chi tiết tại Mục 1, 2, 3 Chương II Nghị định số 90/2020/NĐ-CP.

Việc đánh giá, xếp loại phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, áp bức, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm dưới 06 tháng không đủ điều kiện đánh giá, phân loại chất lượng thì vẫn phải bình xét thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ việc. cấp thai sản.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên . .

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian công tác thực tế của năm đó.

4. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được dùng làm căn cứ để chung đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện trước ngày 15 tháng 12 hàng năm

Điều 20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định thời điểm đánh giá, phân loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác khác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. nếu đã công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên thì phải kết hợp với nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp cơ quan đó không còn. tổ chức cũ.

– Thời gian đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước thời điểm đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác đánh giá. thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời gian kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời gian của năm công tác. . đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

– Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật thì cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm báo cáo. báo cáo tự đánh giá, tiếp nhận đánh giá xếp loại kết quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao và gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác để đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định tại Nghị định này.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều này và đặc điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thống nhất với cấp ủy cùng cấp về việc phối hợp tổ chức họp để đánh giá, xếp loại. trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, kết quả đánh giá và phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. người lao động. thăng hạng hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Biểu mẫu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 20 tháng 8 năm 2020 phải đảm bảo thể thức theo mẫu văn bản tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP này.

Xem thêm: vẽ tranh ước mơ của em làm bác sĩ

File đính kèm
Nghi-dinh-90-2020-nd-cp-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.pdf