câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên chủ nhiệm giỏi

CÂU HỎI CÂU HỎI DẠY LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN MỨC ĐỘ HỌC TẬP

Bạn đang xem: câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên chủ nhiệm giỏi

Câu hỏi 1. Điều nào sau đây là đúng nhất?

MỘT. Các cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua sẽ không được xét công nhận danh hiệu thi đua.

b. Điều kiện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là trong cuộc thi, người ta chỉ cần giành được danh hiệu lao động tiên tiến .

C. Tiêu đề Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được xét tặng cho cá nhân chỉ cần có sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng quy mô toàn huyện trở lên.

Đ. Mỗi năm giáo viên được chấm điểm trong một cuộc thi vào cuối mỗi quý.

Câu 2. Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (hiện hành), tổ chuyên môn của nhà trường Không nhiệm vụ nào sau đây?

MỘT. Hướng dẫn, xây dựng và phát hành chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Khen thưởng, kỷ luật giáo viên .

C. Tổ chức đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

Đ. Tham gia đánh giá, xếp loại đội viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 3. Điều 28 Luật Giáo dục 2009 quy định về đổi mới phương pháp giáo dục phổ thông: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến ​​thức vào thực tế; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Hướng nào sau đây chi phối 3 hướng còn lại?

MỘT. Bồi dưỡng phương pháp tự học (dạy cách học cho học sinh).

b. Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh (HS công việc hơn, nghĩ hơn, bàn luận hơn, Nhìn Nghe hơn).

C. Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.

Đ. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến ​​thức vào thực tiễn (rèn luyện kĩ năng ứng xử với môi trường, biết cách giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế cuộc sống).

Câu 4. Phương tiện dạy học

MỘT. phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự sử dụng.

b. chỉ có thể được sử dụng một lần trong một bài học.

C. Nó được cải thiện rất nhiều nếu nó xuất hiện đúng lúc nội dung và phương pháp dạy học cần đến nó.

Đ. hiệu quả được cải thiện đáng kể nếu một phương tiện được sử dụng nhiều lần trong một bài học.

câu hỏi 5 . Theo Thông tư 58/2011/BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra và cho điểm các môn học tự chọn, phương án nào sau đây đúng?

MỘT. Việc coi thi, chấm điểm, tính điểm trung bình môn học và tham gia tính điểm trung bình các môn học được thực hiện như các môn học khác.

b. Các môn tự chọn kiểm tra, đánh giá nhưng không tính điểm trung bình chung các môn học.

C. Các dạng chủ đề tự chọn của môn học nào cũng được kiểm tra và cho điểm vào một cột điểm riêng trong sổ ghi điểm.

Đ. Các chủ đề tự chọn được đánh giá, nhưng không tính điểm trung bình của các môn học.

Câu 6. Theo Thông tư 58/2011/BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, phương án nào sau đây Không Phù hợp ?

MỘT. Biểu điểm bài kiểm tra 15 phút theo mẫu bài kiểm tra tự luận được cho một điểm số nguyên (ví dụ: 7,25 được làm tròn thành 7).

b. Biểu điểm bài kiểm tra 15 phút theo mẫu nhiều lựa chọn làm tròn thành 0,5 điểm (ví dụ: 7,25 làm tròn thành 7,5 điểm).

C. Biểu điểm bài kiểm tra 15 phút theo mẫu trắc nghiệm khách quan được lấy đến một chữ số thập phân sau khi làm tròn (ví dụ: 7,25 làm tròn thành 7,3 điểm).

Đ. Điểm bài kiểm tra 1 tiết được lấy đến một chữ số thập phân sau khi làm tròn (ví dụ: 5,25 làm tròn thành 5,3 điểm).

Câu 7. Chế độ làm việc cho giáo viên THPT ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Không áp dụng cho giáo viên

MỘT. giảng dạy theo hình thức thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục phổ thông .

b. trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

C. công tác hành chính ở trường tiểu học.

Đ. quản lý ở trường chuyên.

Câu 8. Thời gian làm việc của giáo viên THPT trong năm học là

MỘT . 35 tuần. b. 42 tuần. C. 37 tuần. Đ. 40 tuần.

Câu 9. Thời lượng dành cho việc học tập, bồi dưỡng của giáo viên trung học trong năm học là

MỘT . 74 tiết. b. 72 giờ. C. 3 tuần. Đ. 18 giờ.

Câu 10. Theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên bao gồm:

MỘT . Nghỉ hè, nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ lễ khác.

b. Nghỉ hè, nghỉ Tết Nguyên đán và các ngày lễ khác.

C. Nghỉ hè, nghỉ Tết Nguyên đán, 1/1, 10/3 Âm lịch, 30/4, 1/5, 2/9.

Đ. Nghỉ hè, nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ các ngày 1/1, 10/3 âm lịch, 30/4, 1/5, 2/9, 20/11.

Câu 11. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ hàng năm của giáo viên là

MỘT . 02 tháng lương, hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

b. dưới 02 tháng hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

C. 15 ngày, hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có).

Đ. 03 tháng lương, hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Câu 12. Định mức giờ dạy trong tuần của giáo viên THCS và THPT là

MỘT . 20 bài học và 18 bài học. b. 19 tiết và 17 tiết . C. 18 tiết và 17 tiết. Đ. 15 tiết và 13 tiết.

Câu 13. Một học sinh 3 lần sửa vở cờ đỏ để tăng điểm thi đua của lớp mình. Giáo viên phụ trách chung biết, thông báo cho giáo viên phụ trách chung. Cô giáo công nghiệp đã họp kiểm điểm trước lớp nhưng học sinh này vẫn không nhận khuyết điểm. Trường hợp nào sau đây cần được xử lý? sai ?

MỘT. Giáo viên thông báo cho phụ huynh và báo cáo hiệu trưởng để xin hướng giải quyết.

b. Giáo viên xếp loại hạnh kiểm cuối học kỳ 1 của học sinh này vào loại yếu.

C. Giáo viên mời phụ huynh đến để phối hợp giáo dục.

Đ. Sau 3 lần cô giáo yêu cầu học sinh này viết bản kiểm điểm nhưng học sinh này vẫn không nhận khuyết điểm nên đã viết thông báo gửi cho phụ huynh buộc học sinh này phải nghỉ học 4 ngày để suy nghĩ, ăn năn.

Câu 14. Định mức giờ dạy trong tuần của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật cấp tiểu học và trung học cơ sở lần lượt là.

MỘT . 21 tiết và 17 tiết. b. 15 tiết và 12 tiết. C. 17 tiết và 15 tiết. Đ. 15 tiết và 13 tiết.

Câu 15. Giáo viên làm Tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường cấp I

MỘT . Dạy 8 tiết một tuần. b. dạy 0 tiết một tuần. C. dạy 4 tiết/tuần. Đ. dạy 2 buổi 1 tuần .

Câu 16. Cô giáo là Tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường cấp II

MỘT . dạy 2/3 số tiết/tuần. b. dạy 1/2 số giờ dạy mỗi tuần.

C. dạy 1/3 số tiết học một tuần . Đ. dạy 1/4 thời lượng dạy/tuần.

Câu 17. Người Ấn Độ đã tổng kết quá trình dạy học bằng một thành ngữ quen thuộc về phương pháp dạy học, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:

“Tôi nghe thấy – tôi (1)…………, tôi nhìn – tôi (2)…………, tôi làm –  tôi (3)…………..”

MỘT. (1) nhớ /  (2) quên / (3) hiểu b. (1) hiểu /  (2) quên / (3) nhớ

C. (1) quên /  (2) hiểu / (3) nhớ Đ. (1) quên / (2) nhớ / (3) hiểu

Câu 18. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (hiện hành) quy định việc sinh hoạt định kỳ của tổ nhóm chuyên môn như thế nào?

MỘT. Hai lần một tháng. b. Hai lần mỗi học kỳ. C. Mỗi tuần một lần Đ. Hai lần một tuần.

Câu 19. Khi xác định yêu cầu cần đạt của từng bài, giáo viên căn cứ vào

MỘT. Tài liệu dạy học bám sát chuẩn kiến ​​thức kĩ năng môn học .

b. sách giáo khoa. C. sách giáo viên. Đ. sách giáo khoa và sách giáo viên.

Câu 20. Thông tư 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở. "Hàng năm, khi cơ quan cấp trên tổ chức, nhà trường có giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên; trong 04 năm liên tục kể từ năm giám định trở về trước có ít nhất …………. giáo viên trong tổng số giáo viên của trường đạt chuẩn giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên và không có giáo viên xếp loại yếu kém theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Điền vào chỗ trống với tỉ lệ thích hợp.

MỘT. 25% b. 30% C. 35% Đ. 20%

Câu 21. Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (hiện hành), nội dung nào dưới đây là SAI ?

MỘT. Giáo viên bộ môn được tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

b. Giáo viên chủ nhiệm được dự giờ thăm lớp và các hoạt động giáo dục khác của học sinh.

C. Giáo viên chủ nhiệm có quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 4 ngày.

Đ. Giáo viên bộ môn được phối hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh trong giảng dạy, giáo dục học sinh.

Câu 22. Theo Điều 16, Điều lệ trường trung học hiện hành, những đối tượng nào sau đây là Không trong biên chế của một nhóm chuyên trách? Chọn phương án đúng nhất.

MỘT. Nhân viên văn phòng; nhân viên y tế.

b. Giáo viên; nhân viên thư viện, thiết bị giáo dục.

C. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; giáo viên; nhân viên thư viện, thiết bị giáo dục.

Đ. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; nhân viên văn phòng; nhân viên y tế.

Câu 23. Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, phương án nào sau đây đúng?

MỘT. bài văn của giáo viên Không coi như bằng chứng.

DI DỜI . Khi đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, dựa trên minh chứng là cần thiết và vô cùng quan trọng.

C. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp Không được định lượng bằng một số điểm cụ thể.

Đ. Hàng năm, vào cuối mỗi học kỳ, hiệu trưởng tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

Câu 24. Ý kiến ​​nào đúng?

A. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, phương tiện dạy học đơn giản, rẻ tiền không còn phù hợp.

B. Giáo viên cần tích cực nghiên cứu, khai thác, sáng tạo những dụng cụ thí nghiệm, đồ dùng dạy học đơn giản, rẻ tiền để phục vụ cho việc dạy học của mình và của đồng nghiệp.

C. Đồ dùng, thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo do nhiều công ty (chuyên nghiệp) sản xuất ngày càng có nhiều ưu điểm lớn và hoàn thiện, đồ dùng dạy học đơn giản, rẻ tiền sẽ dần mai một. mất

D. Giáo viên chỉ nên tập trung khai thác hết tính năng của bộ đồ dùng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, không nên lãng phí thời gian để nghĩ đến những đồ dùng dạy học đơn thuần. đơn giản, rẻ tiền

Câu 25. Theo Thông tư 58/2011/BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên chủ nhiệm có mấy trách nhiệm?

A. 3.           B. 4.                 C. 5. D.6.

Câu 26. Khi học sinh xem phim (có âm thanh) hoặc giảng dạy các chương trình truyền hình. Điều nào sau đây là đúng:

A. Giáo viên đưa ra câu hỏi và nhận xét về nội dung hình ảnh, phim

B. Giáo viên đưa lên bảng những thuật ngữ của mình, lưu ý những yếu tố quan trọng của video

C. Giáo viên đưa ra các ví dụ minh họa và giải thích các tình huống trong phim

D. Giáo viên để học sinh xem phim tự nhiên, không bình luận, không phân tích thêm

Câu 27. Chọn phương án đúng :

A. Luôn để đồ dùng dạy học trên bàn học sinh để học sinh tự sử dụng

B. Một phương tiện dạy học chỉ được sử dụng một lần trong một tiết học

. Phương tiện dạy học sẽ được cải thiện rất nhiều nếu chúng xuất hiện đúng lúc nội dung và phương pháp dạy học cần đến.

D. Nên cho học sinh xem nhiều video dạy học trong một buổi học

Câu 28. Chọn phương án đúng :

MỘT. Bài giảng điện tử khác với giáo án điện tử B. Sách giáo khoa điện tử là bài giảng điện tử

C. Sách giáo khoa điện tử là giáo án điện tử                    D. Bài giảng điện tử thay thế mọi phương tiện dạy học khác

Câu 29. Ba nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học (nguyên tắc 3D) là:

MỘT. Đúng lúc, đúng chỗ, đủ cường độ B. Đúng nơi, đúng lúc, đúng vùng (miền)

C. Đúng người, đúng nơi, đúng lúc                                              D. Đúng cường độ, đúng vùng (lĩnh vực), đúng tầng lớp.

Xem thêm: vẽ con trai

Câu 30. Chọn phương án đúng :

A. Việc đưa đồ dùng dạy học vào lớp học là tìm vị trí lắp đặt sao cho cả lớp nhìn rõ.

B. Phương tiện dạy học phải được bố trí ở nơi đảm bảo an toàn tuyệt đối.

C. Đồ dùng dạy học phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự sử dụng.

D. Đáp án A và B đúng.

Câu 31. Chọn phương án đúng :

A. Sử dụng video không quá 3-4 lần trong một tuần và kéo dài không quá 20-25 phút trong một buổi dạy

B. Sử dụng video vào bất kỳ thời điểm nào trong tuần, trong giờ học

C. Việc sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần một loại phương tiện nghe nhìn trong tiết học sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng phương tiện do giáo viên thành thạo các thao tác (kỹ năng, kỹ xảo)

D. Đáp án A và C đúng

Câu 32. Theo những vấn đề lớn đã được khẳng định trên bình diện quốc tế, mức độ để xếp loại giáo viên giỏi là:

A. Giáo viên đọc, học sinh chép

B. Giáo viên biết tổ chức các hoạt động cho học sinh

. Người thầy biết cách khiến học sinh động não, phát triển tư duy của học sinh

D. Thầy dạy, trò tự học

Câu 33. Điều kiện cho sự thành công của quá trình giáo dục là:

A. Có chương trình giáo dục tốt                                     B. Có giáo viên dạy chương trình đó tốt

C. Có tài liệu và công nghệ giảng dạy phù hợp D. Cả 3 ý trên

Câu 34. Khả năng của thiết bị dạy học là:

MỘT. Giúp quá trình nhận thức và rèn luyện kỹ năng bền vững, chính xác

B. Thay đổi tín hiệu, lời nói

C. Chỉ làm tăng năng suất làm việc của học sinh và giáo viên

D. Chỉ thay đổi cách nghĩ, cách dạy và cách học

Câu 35. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

A. Một thư mục có thể chứa nhiều thư mục khác nhau.

B. Windows là hệ điều hành duy nhất dành cho máy tính cá nhân.

C. Một tệp có thể chứa ít nhất một thư mục.

D. Một thư mục có thể chứa hai thư mục trùng tên miễn là nội dung khác nhau.

Câu 36. 00002 Giả sử bạn đang làm việc với một tệp Giaoan.doc, muốn tạo một tệp mới có tên baigiang.doc có cùng nội dung với tệp Giaoan.doc thì phải:

A. Chọn menu Tệp rồi chọn Lưu        B. Chọn menu Chỉnh sửa rồi chọn Đổi tên

C. Chọn menu Tệp và chọn Chỉnh sửa   D. Chọn menu Tệp rồi chọn Lưu dưới dạng…

Câu 37. Để chèn một ký tự (ví dụ φ, Ω) vào văn bản đang soạn thảo trên Microsoft Word, bạn sẽ chọn phương án nào?

A. Chuyển đến menu Chèn rồi chọn Ảnh         B. Chuyển đến menu Chèn rồi chọn Biểu tượng

C. Vào menu Insert rồi chọn String          D. Vào menu Insert rồi chọn Objetc…

Câu 38. Một giáo viên vừa là bí thư hội đồng trường, vừa là trưởng ban thanh tra nhân dân nhà trường được trừ bao nhiêu giờ so với định mức?

MỘT . 5 bài học. b. 2 bài học. C. 4 bài học. Đ. 3 bài học.

Câu 39. Cô giáo là Tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường cấp III

MỘT . dạy 2/3 số tiết/tuần. b. dạy 1/2 số tiết/tuần.

C. dạy 1/3 thời lượng dạy/tuần. Đ. dạy 3/4 thời lượng dạy/tuần.

Câu 40. Định mức tiết dạy của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trong mỗi tuần là

MỘT . 2 tiết và 4 tiết. b. 0 tiết và 2 tiết. C. 4 tiết và 8 tiết. Đ. 0 tiết và 4 tiết.

Câu 41. Giáo viên đứng lớp ở các trường tiểu học, THCS và THPT lần lượt được giảm số tiết dạy/tuần

MỘT . 3; 3 và 3. b. 3; 4 và 4. C. 4; 6 và 6. Đ. 4; 4 và 4.

Câu 42. Giáo viên kiêm luôn chủ nhiệm lớp, giảm môn học

MỘT . 2 tiết/môn/tuần. b. 4 tiết/môn/tuần. C. 6 tiết/môn/tuần. Đ. 3 tiết/môn/tuần.

Câu 43 . Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dành cho đối tượng nào trong nhà trường?

 1. Đối với học sinh   B. Đối với cán bộ, giáo viên         C. Đối với ban giám hiệu              D. Cả ba phương án a, b, c

câu 44 . Mục tiêu của phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là:

Một. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả?

b. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh?

c. Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của giáo viên?

 1. đ. Cả ba phương án a, b, c

Câu 45 . Để ngăn chặn các tệ nạn xã hội trong học sinh, hiệu trưởng phải:

 1. Một. Tập trung giải quyết các vấn đề tệ nạn xã hội học sinh của trường mắc phải.

b. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh.

c. Cả hai phương án a, b

Câu 46 . Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp, hiệu trưởng phải:

Một. Nâng cao nhận thức về vai trò của hoạt động ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

b. Xây dựng kế hoạch hành động cho mọi thành viên trong nhà trường.

c. Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả

đ. Cả ba phương án a, b, c

Câu 47 . Mục tiêu giáo dục kĩ năng sống trong trường phổ thông hiện nay là gì?

Một. Giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn kỹ năng, thói quen tốt để hoàn thiện nhân cách, chuẩn bị bước vào đời.

b. Giúp học sinh có ý thức rèn luyện kỹ năng, thói quen, cách ứng xử văn hóa hàng ngày, biết tự sửa chữa những hành vi, thói quen chưa tốt

c. Giúp giáo viên biết phương pháp và kỹ năng dạy các bài kỹ năng sống cho học sinh (khác với các bài đạo đức, lý thuyết)

 1. đ. Cả 3 phương án a, b, c

Câu 48 . Phương pháp dạy các tiết KNS điển hình của GVCN là:

Một. Cho học sinh tự thực hành các kỹ năng.

b. Để học sinh tiếp cận với các tình huống thực tế, tự phát hiện cách ứng xử, giáo viên tổng kết và hướng dẫn kỹ năng để học sinh tự thực hành.

Câu 49 . Giáo dục nghề nghiệp ở trường phổ thông là:

Một. Giúp học sinh chọn nghề để thi cao đẳng, đại học

 1. b. Giúp học sinh chọn đúng nghề trên cơ sở nghề các em chọn phải phù hợp với năng lực, sở trường của các em và với nhu cầu của xã hội.

Câu hỏi 50 . Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông phải thông qua các hoạt động

Một. Dạy kỹ năng cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa

b. Thông qua Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề.

c. Thông qua các hoạt động thiết thực tại cộng đồng.

 1. d. Cả ba phương án a, b, c.

Câu 51 . Lực lượng chủ yếu tiến hành giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông là lực lượng nào?

A. Giáo viên công nghệ                                               B. Giáo viên kỹ thuật

C. Giáo viên dạy các môn văn hóa         D. Cả ba loại thầy a, b, c

Câu 52 . Trường phổ thông phải xây dựng cơ sở vật chất gì để phục vụ chương trình giáo dục hướng nghiệp?

Một. Xây dựng phòng sinh hoạt hướng nghiệp

b.Xây dựng phòng học công nghệ và dạy nghề phổ thông

c. Xây dựng môi trường và cơ sở vật chất cho các hoạt động ngoại khóa

 1. d. Cả ba phương án a, b, c

Câu 53 . Các chức năng chính của GVCN là gì?

 1. Ban tổ chức quản lý các hoạt động của sinh viên
 2. Người lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động giáo dục, khuyến khích học sinh tự học, tự rèn luyện.
 3. c. Cả hai phương án a, b

Câu 54 . Theo em, sản phẩm giáo dục của trường là:

 1. Tích lũy kết quả học tập, phát triển tri thức của học sinh
 2. Tiến bộ trong sự phát triển nhân cách của trò chơi
 3. c. Đó là sự phát triển nhân cách của cả thầy và trò

Câu hỏi 55 . Đâu là những năng lực chính của giáo viên công nghiệp mà hiệu trưởng cần tập trung bồi dưỡng?

 1. Khả năng quan sát, lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng học sinh
 2. Khả năng tổ chức và quản lý các hoạt động của học sinh
 3. Năng lực tổ chức, phối hợp các lực lượng giáo dục
 4. Khả năng động viên học sinh và kiểm soát sự thất vọng của chính họ.

đ. Cả bốn năng lực a, b, c, c

Câu 56 . GVCN có thể được coi là?

Một. Người quản lý  b. Lãnh đạo

c. nhà sư phạm d. Cả 3 phương án a, b, c

Câu hỏi 57 . GVCN có thể là  :

Một. Là bạn của học sinh                                     b.Là thầy của học sinh

c. Là phụ huynh học sinh đ. Cả 3 phương án a, b, c

Câu 58 . Có quan niệm “Học sinh không phải là chiếc bình chứa đầy kiến ​​thức, mà là ngọn đuốc cần được thắp lên”

Một. Đồng ý b. Không đồng ý

Câu hỏi 59 . Giáo dục đạo đức trong nhà trường thuộc

 1. Hội đồng quản trị                                              b. GVCN

c. Toàn thể hội đồng sư phạm

Câu 60 . "Không có học sinh hư, chỉ có giáo viên chưa tìm ra phương pháp giáo dục đúng đắn"

 1. Một. Đồng ý                                                         b. Không đồng ý

Câu 61 . Một giáo viên phải là một giáo viên

A. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt                                      B. Thực hiện đúng những gì hiệu trưởng yêu cầu

C. Cả hai phương án a, b

Câu 62 . Sáng kiến ​​kinh nghiệm và nghiên cứu sư phạm ứng dụng trong nhà trường giống nhau ở điểm nào sau đây:

 1. MỘT. Mục đích ; b. Căn cứ; C. Thủ tục; Đ. Kết quả;

Câu 63. Trước khi chọn đề tài nghiên cứu KHCN, theo anh (chị) nội dung nào là quan trọng nhất?

A.Theo dõi thành tựu khoa học; b. Kết quả mới nhất của các đề tài nghiên cứu;

C.Đánh giá kết quả chuyên đề; D. Trao đổi ý kiến ​​với các nhà khoa học;

Xem thêm: vẽ mặt nạ batman