đại lão lại muốn tan vỡ

 • Reads 316,739
 • Votes 34,972
 • Parts 200

Ongoing, First published Oct 05, 2021

Bạn đang xem: đại lão lại muốn tan vỡ

Table of contents

 • Chương 395: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (59)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 396: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (60)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 397: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (61)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 398: Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (62)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 399: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (1)

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 400: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (2)

  Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 401: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (3)

  Tue, Nov 23, 2021

 • Chương 402: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (4)

  Tue, Nov 23, 2021

 • Chương 404: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (5)

  Tue, Nov 23, 2021

 • Chương 405: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (6)

  Sat, Nov 27, 2021

 • Chương 406: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (7)

  Sat, Nov 27, 2021

 • Chương 407: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (8)

  Sat, Nov 27, 2021

 • Chương 408: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (9)

  Sat, Nov 27, 2021

 • Chương 409: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (10)

  Sat, Nov 27, 2021

 • Chương 410: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (11)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 411: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (12)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 412: Xin kính chào, Tang ganh đua vương vãi (13)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 413: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (14)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 414: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (15)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 415: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (16)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 416: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (17)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 417: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (18)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 418: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (19)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 419: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (20)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 420: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (21)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 421: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (22)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 422: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (23)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 423: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (24)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 424: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (25)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 425: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (26)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 426: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (27)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 427: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (28)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 428: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (29)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 429: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (30)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 430: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (31)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 431: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (32)

  Sat, Dec 4, 2021

 • Chương 432: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (33)

  Mon, Dec 13, 2021

 • Chương 433: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (34)

  Mon, Dec 13, 2021

 • Chương 434: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (35)

  Mon, Dec 13, 2021

 • Chương 435: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (36)

  Mon, Dec 13, 2021

 • Chương 436: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (37)

  Mon, Dec 13, 2021

 • Chương 437: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (38)

  Mon, Dec 13, 2021

 • Chương 438: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (39)

  Mon, Dec 13, 2021

 • Chương 439: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (40)

  Mon, Dec 13, 2021

 • Chương 440: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (41)

  Sun, Dec 19, 2021

 • Chương 441: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (42)

  Sun, Dec 19, 2021

 • Chương 442: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (43)

  Sun, Dec 19, 2021

 • Chương 443: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (44)

  Sun, Dec 19, 2021

 • Chương 444: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (45)

  Sun, Dec 19, 2021

 • Chương 445: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (46)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 446: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (47)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 447: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (48)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 448: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (49)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 449: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (50)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 450: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (51)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 451: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (52)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 452: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (53)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 453: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (54)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 454: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (55)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 455: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (56)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 456: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (57)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 457: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (58)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 458: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (59)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 459: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (60)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 460: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (61)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 461: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (62)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 462: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (63)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 463: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (64)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 464: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (65)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 465: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (66)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 466: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (67)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 467: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (68)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 468: Xin kính chào, tang ganh đua vương vãi (69)

  Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 469: Ta là Quân Lâm

  Fri, Dec 24, 2021

 • Fri, Dec 24, 2021

 • Chương 470: Mỹ phái nữ Mukbang(*) cắm người bên trên sóng livestream (1)

  Sun, Jan 30, 2022

 • Chương 471: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (2)

  Sun, Jan 30, 2022

 • Chương 472: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (3)

  Sun, Jan 30, 2022

 • Chương 473: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (4)

  Sun, Jan 30, 2022

 • Chương 474: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (5)

  Sun, Jan 30, 2022

 • Chương 475: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (6)

  Mon, Jan 31, 2022

 • Chương 476: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (7)

  Mon, Jan 31, 2022

 • Chương 477: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (8)

  Mon, Jan 31, 2022

 • Chương 478: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (9)

  Mon, Jan 31, 2022

 • Chương 479: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (10)

  Mon, Jan 31, 2022

 • Chương 480: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (11)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 481: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (12)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 482: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (13)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 483: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (14)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 484: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (15)

  Tue, Feb 1, 2022

 • Chương 485: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (16)

  Wed, Feb 2, 2022

 • Chương 486: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (17)

  Wed, Feb 2, 2022

 • Chương 487: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (18)

  Wed, Feb 2, 2022

 • Chương 488: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (19)

  Wed, Feb 2, 2022

 • Chương 489: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (20)

  Wed, Feb 2, 2022

 • Chương 490: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (21)

  Thu, Feb 3, 2022

 • Chương 491: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (22)

  Thu, Feb 3, 2022

 • Chương 492: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (23)

  Thu, Feb 3, 2022

 • Chương 493: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (24)

  Thu, Feb 3, 2022

 • Chương 495: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (25)

  Xem thêm: truyện thanh mai trúc mã

  Thu, Feb 3, 2022

 • Chương 495: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (26)

  Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 496: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (27)

  Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 497: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (28)

  Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 498: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (29)

  Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 499: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (30)

  Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 500: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (31)

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 501: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (32)

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 502: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (33)

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 503: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (34)

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 504: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (35)

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 505: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (36)

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 506: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (37)

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 507: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (38)

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 508: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (39)

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 509: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (40)

  Tue, Feb 15, 2022

 • Chương 510: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (41)

  Tue, Feb 22, 2022

 • Chương 511: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (42)

  Tue, Feb 22, 2022

 • Chương 512: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (43)

  Tue, Feb 22, 2022

 • Chương 513: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (44)

  Tue, Feb 22, 2022

 • Chương 514: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (45)

  Tue, Feb 22, 2022

 • Chương 515: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (46)

  Tue, Feb 22, 2022

 • Chương 516: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (47)

  Tue, Mar 1, 2022

 • Chương 517: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (48)

  Tue, Mar 1, 2022

 • Chương 518: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (49)

  Tue, Mar 1, 2022

 • Chương 519: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (50)

  Tue, Mar 1, 2022

 • Tue, Mar 1, 2022

 • Chương 520: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (51)

  Thu, Mar 3, 2022

 • Chương 521: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (52)

  Thu, Mar 3, 2022

 • Chương 522: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (53)

  Thu, Mar 3, 2022

 • Chương 523: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (54)

  Thu, Mar 3, 2022

 • Chương 524: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (55)

  Thu, Mar 3, 2022

 • Chương 525: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (56)

  Thu, Mar 3, 2022

 • Chương 526: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (57)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương 527: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (58)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương 528: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (59)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương 529: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (60)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương 530: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (61)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương 531: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (62)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương 532: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (63)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương 533: Mỹ phái nữ Mukbang cắm người bên trên sóng livestream (64)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương 534: Tài phiệt(*) quốc dân là phái nữ sinh (1)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 535: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (2)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 536: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (3)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 537: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (4)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 538: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (5)

  Sat, Mar 12, 2022

 • Chương 539: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (6)

  Mon, Mar 14, 2022

 • Chương 540: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (7)

  Mon, Mar 14, 2022

 • Chương 541: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (8)

  Mon, Mar 14, 2022

 • Chương 542: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (9)

  Mon, Mar 14, 2022

 • Chương 543: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (10)

  Mon, Mar 14, 2022

 • Chương 544: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (11)

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 545: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (12)

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 546: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (13)

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 547: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (14)

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 548: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (15)

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 549: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (16)

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 550: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (17)

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 551: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (18)

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 522: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (19)

  Tue, Mar 22, 2022

 • Chương 553: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (20)

  Sat, Mar 26, 2022

 • Chương 554: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (21)

  Sat, Mar 26, 2022

 • Chương 555: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (22)

  Sat, Mar 26, 2022

 • Chương 556: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (23)

  Sat, Mar 26, 2022

 • Chương 557: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (24)

  Sat, Mar 26, 2022

 • Chương 558: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (25)

  Sat, Mar 26, 2022

 • Chương 559: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (26)

  Mon, Mar 28, 2022

 • Chương 560: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (27)

  Mon, Mar 28, 2022

 • Chương 561: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (28)

  Mon, Mar 28, 2022

 • Chương 562: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (29)

  Mon, Mar 28, 2022

 • Chương 563: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (30)

  Mon, Mar 28, 2022

 • Chương 564: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (31)

  Tue, Mar 29, 2022

 • Chương 565: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (32)

  Tue, Mar 29, 2022

 • Chương 566: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (33)

  Tue, Mar 29, 2022

 • Chương 567: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (34)

  Tue, Mar 29, 2022

 • Chương 568: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (35)

  Tue, Mar 29, 2022

 • Chương 569: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (36)

  Mon, Apr 4, 2022

 • Chương 570: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (37)

  Mon, Apr 4, 2022

 • Chương 571: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (38)

  Mon, Apr 4, 2022

 • Chương 572: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (39)

  Mon, Apr 4, 2022

 • Chương 573: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (40)

  Mon, Apr 4, 2022

 • Chương 574: Tài phiệt dân quốc là phái nữ sinh (41)

  Fri, Apr 8, 2022

 • Chương 575: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (42)

  Fri, Apr 8, 2022

 • Chương 576: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (43)

  Fri, Apr 8, 2022

 • Chương 577: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (44)

  Fri, Apr 8, 2022

 • Chương 578: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (45)

  Fri, Apr 8, 2022

 • Chương 579: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (46)

  Sat, Apr 9, 2022

 • Chương 580: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (47)

  Sat, Apr 9, 2022

 • Chương 581: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (48)

  Sat, Apr 9, 2022

 • Chương 582: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (49)

  Sat, Apr 9, 2022

 • Chương 583: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (50)

  Sat, Apr 9, 2022

 • Chương 584: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (51)

  Sun, Apr 10, 2022

 • Chương 585: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (52)

  Sun, Apr 10, 2022

 • Chương 586: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (53)

  Sun, Apr 10, 2022

 • Chương 587: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (54)

  Sun, Apr 10, 2022

 • Chương 588: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (55)

  Sun, Apr 10, 2022

 • Chương 589: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (56)

  Sun, Apr 10, 2022

 • Chương 590: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (57)

  Sun, Apr 10, 2022

 • Chương 591: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (58)

  Sun, Apr 10, 2022

 • Chương 592: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (59)

  Sun, Apr 10, 2022

  Xem thêm: nghịch thiên chí tôn truyện full

 • Chương 593: Tài phiệt quốc dân là phái nữ sinh (60)

  Sun, Apr 10, 2022

Tên Hán Việt: Đại lão hựu yếu ớt băng phôi liễu
  Tác giả: Tần Nguyên
  Tình trạng: Đã hoàn
  Tình trạng edit: đang được nỗ lực từng ngày
  Editor: Mẫn Nhi
  Thể loại: Nguyên thanh lịch, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE,... 
  Văn án:
  Hệ thống [ Ký công ty, tao tiếp tục nỗ lực hùn cô hối lỗi trở nên một người chất lượng tốt, không thể là tội phạm!]
  Ký công ty Nam Nhiễm: "Ồ"
  Thiếu niên băng lãnh lên đường từng bước từng bước vào trước mặt mũi cô: Cô là ai?
  Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, góc nhìn bề nghễ nom trực tiếp vô cô: Nữ tử ngôi nhà nào là sao lại ở đây?
  Nam Nhiễm im thin thít, tiến công mê mẩn khênh lên đường.
  Thiếu gia dịch kiều buồn phiền chỉ trực tiếp mặt mũi cô: Còn kế tiếp lại ngay sát, tôi tiếp tục thịt bị tiêu diệt cô.
  Nam Nhiễm:...., tiến công mê mẩn khênh lên đường.
  Hình ảnh Đế hắc hóa cười cợt tươi tỉnh như đáo anh túc: Cô là ngôi nhà sản xuất?
  Lời trình bày còn ko trình bày không còn.
  Nam Nhiễm tiếp tục đừng chậm tay tiến công người tao ngất xỉu, sẵn sàng khênh người lên đường.
  Biểu tình của khối hệ thống ngày càng hoảng kinh hoảng.
  [Ký công ty, cô... cô... cô, đang khiến gì vậy?]
  Nam Nhiễm chỉ điềm tĩnh đáp lời: Đương nhiên là nhốt vô chống tối, ỉm lên đường.
  Hệ thống bị dọa: [Không nên tất cả chúng ta tiếp tục thỏa thuận hợp tác tiếp tục trở nên một trái đất mới nhất sao?]
  Nam Nhiễm sau khoản thời gian nghe đoạn, chỉ cười cợt vài ba giờ đồng hồ, ngữ điệu lười biếng nói chung nhác vang lên: Hệ thống chất lượng tốt của tao, ngươi với nên suy nghĩ cơ hội thám thính cho tới tao một chiếc lồng Fe thiệt chắc chắn không?
  Hệ thống, sửng sốt: [A!!!!!!!] 
    ...
  Truyện dịch theo đòi phiên bản convert nên ko thể nào là giống như không còn 100%. Có gì nài quý khách quăng quật qua! 
  Truyện edit chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác hòng quý khách chớ lấy lên đường bừa bãi.

#261ngontinh