đáp án sử thpt quốc gia 2021


Lịch sử là môn thi trong cụm thi Khoa học – Xã hội, trong khi các thí sinh thi khối tự nhiên thi Vật lý thì khối xã hội bắt đầu nhận đề môn Lịch sử. Thời gian làm bài cũng như các môn Hóa học, Vật lý là 50 phút, bắt đầu từ 7:35 chiều buổi sáng 7/8/2022 .

So với đề thi thử năm nay, học sinh dễ đạt trên 7 điểm, học sinh khá giỏi sẽ làm tốt câu 35, đạt điểm 9, 10, ngoài việc ôn luyện kỹ kiến ​​thức, học sinh cần có tốc độ giải bài. Bài viết nhanh, chính xác, tâm lý, lành mạnh. Cùng nhau Dichvudidong.vn cập nhật Đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia 2022 ngay tại bài viết dưới đây!

tin tức liên quan :

  • Đáp án môn văn THPT quốc gia 2022
  • Đáp án môn toán THPT quốc gia 2022
  • Đáp án môn Hóa THPT quốc gia 2022
  • Đáp án môn sinh học THPT quốc gia 2022
  • Đáp án môn Vật lý THPT quốc gia 2022
  • Đáp án đề thi THPT quốc gia môn địa lý 2022
  • Đáp án môn giáo dục THPT quốc gia 2022
  • Đáp án môn Anh THPT quốc gia 2022
Chi tiết đáp án môn Sử thi THPT 2022

Đáp án chi tiết Sử thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đáp án chi tiết Sử thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Nhấn F5 liên tục để cập nhật đề thi và đáp án mới nhất

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 301

1.A 2. XÓA 3. DỄ DÀNG 4. DỄ DÀNG 5.C 6. XÓA 7.A 8. NHẬN 9.A 10.A
11.NHƯNG 12. DỄ DÀNG 13.A 14. QUYỀN LỢI 15. DỄ DÀNG 16.C 17. QUYỀN LỢI 18.BELL 19. DỄ DÀNG 20.C
21.A 22.A 23.C 24.A 25.C 26.A 27.A 28.BELL 29.C 30. DỄ DÀNG
31.C 32.A 33.BELL 34.BELL 35. DỄ DÀNG 36.BELL 37. DỄ DÀNG 38.C 39.C 40.BELL

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 302

1. DỄ DÀNG 2. XÓA 3. XÓA 4.BỎ 5. DỄ DÀNG 6.A 7. DỄ DÀNG 8. NHẬN 9. DỄ DÀNG 10.A
11.C 12. DỄ DÀNG 13. DỄ DÀNG 14.C 15.C 16.A 17.C 18. DỄ DÀNG 19.C 20.A
21.A 22.A 23. DỄ DÀNG 24.A 25.BELL 26. DỄ DÀNG 27.C 28.BELL 29.C 30.C
31.C 32.A 33. DỄ DÀNG 34. DỄ DÀNG 35.A 36.C 37.C 38.A 39.BELL 40.BELL

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 303

1. DỄ DÀNG 2 A 3. XÓA 4.C 5.A 6.A 7. DỄ DÀNG 8. DỄ DÀNG 9. DỄ DÀNG 10.A
11.C 12. XÓA 13. DỄ DÀNG 14.C 15. DỄ DÀNG 16. DỄ DÀNG 17.C 18. DỄ DÀNG 19. DỄ DÀNG 20.BELL
21.C 22.C 23. DỄ DÀNG 24.C 25. DỄ DÀNG 26.BECK 27.C 28.BELL 29.C 30.BELL
31. DỄ DÀNG 32.KHÔNG 33.C 34.BỎ 35.BELL 36.C 37.BELL 38.C 39. DỄ DÀNG 40. DỄ DÀNG

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 304

1. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 2. XÓA 3. XÓA 4. DỄ DÀNG 5. DỄ DÀNG 6.A 7.C 8.C 9C 10. DỄ DÀNG
11.C 12. DỄ DÀNG 13. DỄ DÀNG 14.A 15. DỄ DÀNG 16. DỄ DÀNG 17.C 18.BELL 19.C 20.A
21.C 22.C 23.C 24. LOẠI BỎ 25.A 26.C 27.C 28.A 29.A 30.BELL
31.A 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 305

Tham Khảo Thêm:  chất nào sau đây là chất điện li yếu
1.A 2C 3.C 4.BỎ 5.BỎ 6.A 7.C 8. NHẬN 9.A 10.BELL
11.A 12. DỄ DÀNG 13.C 14. QUYỀN LỢI 15.BELL 16. DỄ DÀNG 17.A 18. DỄ DÀNG 19.BELL 20.C
21.C 22. DỄ DÀNG 23.A 24. DỄ DÀNG 25. DỄ DÀNG 26. DỄ DÀNG 27.C 28.A 29.A 30.BELL
31.C 32.A 33.C 34.C 35.A 36.C 37.A 38.BELL 39.C 40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022- Mã đề 306

1. DỄ DÀNG 2. DỄ DÀNG 3. DỄ DÀNG 4.A 5.BỎ 6. BỎ 7. DỄ DÀNG 8. NHẬN 9.BELL 10. DỄ DÀNG
11. DỄ DÀNG 12.C 13.A 14. QUYỀN LỢI 15.BELL 16.A 17.A 18.C 19.BELL 20.C
21.A 22. QUYỀN LỢI 23.A 24. LỢI ÍCH 25.BELL 26. DỄ DÀNG 27.A 28.A 29.ĐỨC 30. DỄ DÀNG
31.A 32. DỄ DÀNG 33.C 34. DỄ DÀNG 35.BELL 36. 37.A 38.BELL 39.A 40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 307

1C 2. XÓA 3. DỄ DÀNG 4.C 5.C 6.C 7. BỎ 8. NHẬN 9.A 10.A
11. DỄ DÀNG 12. DỄ DÀNG 13. HẾT 14.A 15.A 16. DỄ DÀNG 17.C 18.A 19.BELL 20. DỄ DÀNG
21.A 22. QUYỀN LỢI 23. DỄ DÀNG 24. DỄ DÀNG 25.A 26. DỄ DÀNG 27. DỄ DÀNG 28.C 29.BELL 30.C
31.C 32. DỄ DÀNG 33.C 34.C 35.C 36.C 37.BELL 38.C 39.C 40.BELL

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 308

1. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 2. DỄ DÀNG 3.A 4.C 5.A 6. DỄ DÀNG 7.A 8. DỄ DÀNG 9C 10.C
11. DỄ DÀNG 12.A 13. HẾT 14. DỄ DÀNG 15.A 16.A 17. DỄ DÀNG 18.BELL 19. DỄ DÀNG 20. DỄ DÀNG
21.A 22. QUYỀN LỢI 23. DỄ DÀNG 24. LOẠI BỎ 25.BELL 26.A 27. DỄ DÀNG 28.A 29.C 30.A
31.C 32.A 33.BELL 34.A 35.C 36.BELL 37.BELL 38.C 39.BELL 40.

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 309

1.A 2 A 3. XÓA 4.C 5.A 6.C 7. BỎ 8.C 9. DỄ DÀNG 10.A
11.A 12.C 13.C 14. DỄ DÀNG 15.BELL 16.C 17. DỄ DÀNG 18. DỄ DÀNG 19.BELL 20. DỄ DÀNG
21 VÀ HƠN NỮA 22.C 23.C 24. LOẠI BỎ 25. DỄ DÀNG 26. DỄ DÀNG 27.BELL 28. DỄ DÀNG 29.C 30.C
31. DỄ DÀNG 32.KHÔNG 33. DỄ DÀNG 34.BỎ 35. DỄ DÀNG 36.BELL 37.BELL 38.C 39.C 40.BELL

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 310

1. DỄ DÀNG 2C 3.A 4. DỄ DÀNG 5.A 6. XÓA 7. BỎ 8.C 9.A 10.BELL
11.NHƯNG 12. DỄ DÀNG 13.C 14.C 15.A 16.A 17. DỄ DÀNG 18. DỄ DÀNG 19.C 20.A
21.C 22. QUYỀN LỢI 23.C 24. DỄ DÀNG 25.C 26.A 27. DỄ DÀNG 28.BELL 29.BELL 30. DỄ DÀNG
31.A 32.KHÔNG 33.A 34. DỄ DÀNG 35. DỄ DÀNG 36. DỄ DÀNG 37.A 38.A 39.BELL 40.BELL

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 311

1. DỄ DÀNG 2 A 3. DỄ DÀNG 4.BỎ 5.C 6. XÓA 7.C 8. NHẬN 9C 10. DỄ DÀNG
11.NHƯNG 12.C 13. HẾT 14.C 15. DỄ DÀNG 16. DỄ DÀNG 17.C 18.BELL 19. DỄ DÀNG 20.A
21.A 22. QUYỀN LỢI 23. DỄ DÀNG 24.C 25.A 26.C 27.A 28. DỄ DÀNG 29.ĐỨC 30.A
31.BELL 32. DỄ DÀNG 33. DỄ DÀNG 34.BELL 35.C 36.A 37.A 38. DỄ DÀNG 39.BELL 40.BELL

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 312

1. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 2. XÓA 3.C 4.C 5.BỎ 6.A 7. DỄ DÀNG 8. DỄ DÀNG 9.A 10.A
11.A 12.C 13. DỄ DÀNG 14. QUYỀN LỢI 15.C 16.A 17.C 18.C 19.C 20. DỄ DÀNG
21.A 22.C 23.C 24. DỄ DÀNG 25.C 26.A 27. DỄ DÀNG 28. DỄ DÀNG 29.A 30. DỄ DÀNG
31. DỄ DÀNG 32.A 33.A 34. DỄ DÀNG 35.C 36.A 37.A 38. DỄ DÀNG 39.C 40. DỄ DÀNG
Tham Khảo Thêm:  Hỏi đáp về Biết ơn – GDCD 6

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 313

1. DỄ DÀNG 2 A 3. XÓA 4.C 5. DỄ DÀNG 6.A 7. BỎ 8.A 9. DỄ DÀNG 10.BELL
11.C 12. BỎ 13. HẾT 14. DỄ DÀNG 15.C 16. DỄ DÀNG 17.C 18.C 19.C 20.A
21.A 22.C 23. DỄ DÀNG 24. LOẠI BỎ 25.C 26.BECK 27.A 28.C 29.ĐỨC 30.BELL
31. DỄ DÀNG 32.A 33.BELL 34.A 35. DỄ DÀNG 36.C 37.C 38. DỄ DÀNG 39.A 40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 314

1C 2. XÓA 3. XÓA 4.BỎ 5.A 6.C 7. DỄ DÀNG 8.A 9.A 10.BELL
11.C 12.A 13.C 14.A 15. DỄ DÀNG 16. DỄ DÀNG 17.C 18.C 19.A 20.BELL
21.A 22.C 23.A 24. LỢI ÍCH 25.C 26.C 27.BELL 28.A 29.C 30. DỄ DÀNG
31.A 32.C 33. DỄ DÀNG 34.BELL 35.BELL 36. DỄ DÀNG 37. DỄ DÀNG 38. DỄ DÀNG 39.A 40. DỄ DÀNG

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 315

1. DỄ DÀNG 2C 3.A 4.C 5.BỎ 6.C 7. BỎ 8.A 9C 10.A
11.C 12. BỎ 13.C 14. QUYỀN LỢI 15.A 16. DỄ DÀNG 17.C 18.A 19. DỄ DÀNG 20. DỄ DÀNG
21.A 22.A 23.C 24. DỄ DÀNG 25.A 26.A 27. DỄ DÀNG 28.A 29.ĐỨC 30. DỄ DÀNG
31.C 32. DỄ DÀNG 33. DỄ DÀNG 34.C 35.A 36.A 37.C 38.A 39.C 40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 316

1. DỄ DÀNG 2. DỄ DÀNG 3. XÓA 4.C 5.A 6.A 7.C 8. DỄ DÀNG 9. DỄ DÀNG 10.BELL
11.NHƯNG 12. DỄ DÀNG 13. HẾT 14.A 15.C 16. DỄ DÀNG 17.A 18. DỄ DÀNG 19.BELL 20. DỄ DÀNG
21.C 22.C 23.A 24. DỄ DÀNG 25.BELL 26. DỄ DÀNG 27.A 28.BELL 29.C 30.A
31.C 32.A 33.C 34.BELL 35. DỄ DÀNG 36.A 37.BELL 38.BELL 39.A 40. DỄ DÀNG

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 317

1.A 2. XÓA 3. DỄ DÀNG 4. DỄ DÀNG 5.BỎ 6.C 7.A 8.A 9. DỄ DÀNG 10.BELL
11.A 12. XÓA 13. HẾT 14. QUYỀN LỢI 15. DỄ DÀNG 16.C 17.C 18. DỄ DÀNG 19.A 20.C
21. DỄ DÀNG 22. DỄ DÀNG 23. HẾT 24.C 25.C 26.A 27. DỄ DÀNG 28. DỄ DÀNG 29.ĐỨC 30.C
31.A 32. DỄ DÀNG 33.BELL 34.A 35.A 36. DỄ DÀNG 37.BELL 38.C 39.C 40.C

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 318

1. Một 2. XÓA 3. DỄ DÀNG 4. DỄ DÀNG 5. DỄ DÀNG 6.A 7. BỎ 8.C 9C 10.BELL
11.NHƯNG 12.A 13.C 14.A 15. DỄ DÀNG 16.C 17. QUYỀN LỢI 18. DỄ DÀNG 19.A 20.BELL
21 VÀ HƠN NỮA 22. QUYỀN LỢI 23. DỄ DÀNG 24. DỄ DÀNG 25. DỄ DÀNG 26.A 27. DỄ DÀNG 28. DỄ DÀNG 29.A 30. DỄ DÀNG
31.BELL 32.A 33.BELL 34.A 35.BELL 36.A 37. DỄ DÀNG 38.C 39.A 40. DỄ DÀNG

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 319

1.A 2C 3. DỄ DÀNG 4.BỎ 5. DỄ DÀNG 6.C 7.A 8. NHẬN 9. DỄ DÀNG 10.A
11. DỄ DÀNG 12.C 13.C 14.A 15.BELL 16.C 17.A 18.A 19.A 20.C
21 VÀ HƠN NỮA 22. QUYỀN LỢI 23.C 24. DỄ DÀNG 25.BELL 26.C 27.C 28.BELL 29.ĐỨC 30.C
31. DỄ DÀNG 32. DỄ DÀNG 33.BELL 34.BỎ 35. DỄ DÀNG 36.A 37. DỄ DÀNG 38.A 39. DỄ DÀNG 40. DỄ DÀNG
Tham Khảo Thêm:  tơ được sản xuất từ xenlulozơ là

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 320

1C 2C 3.A 4.BỎ 5.BỎ 6. BỎ 7.C 8. NHẬN 9. DỄ DÀNG 10.C
11.C 12. XÓA 13. HẾT 14. QUYỀN LỢI 15.A 16. DỄ DÀNG 17.A 18.C 19.BELL 20. DỄ DÀNG
21.A 22. DỄ DÀNG 23.C 24. LỢI ÍCH 25. DỄ DÀNG 26. DỄ DÀNG 27.C 28.BELL 29.ĐỨC 30. DỄ DÀNG
31.A 32.C 33.C 34.C 35.A 36.A 37.A 38. DỄ DÀNG 39. DỄ DÀNG 40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 321

1C 2. DỄ DÀNG 3. XÓA 4. DỄ DÀNG 5.C 6. DỄ DÀNG 7.C 8. NHẬN 9C 10.A
11.NHƯNG 12. DỄ DÀNG 13.A 14. QUYỀN LỢI 15.A 16. DỄ DÀNG 17.A 18.BELL 19.C 20.C
21.A 22. QUYỀN LỢI 23. HẾT 24.A 25.A 26.BECK 27.C 28.BELL 29.C 30.A
31.C 32.KHÔNG 33.C 34.BỎ 35.C 36.A 37.C 38.A 39.A 40.A

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 322

1. DỄ DÀNG 2C 3. DỄ DÀNG 4.A 5. DỄ DÀNG 6. XÓA 7. BỎ 8. DỄ DÀNG 9.BELL 10.BELL
11.C 12. DỄ DÀNG 13. HẾT 14. DỄ DÀNG 15. DỄ DÀNG 16.C 17.A 18.A 19.BELL 20.A
21.A 22.A 23. DỄ DÀNG 24.A 25.BELL 26.BECK 27. DỄ DÀNG 28.C 29.BELL 30.A
31. DỄ DÀNG 32.C 33.A 34.A 35.C 36.C 37.BELL 38.C 39. DỄ DÀNG 40.BELL

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 323

1.A 2. DỄ DÀNG 3.A 4. DỄ DÀNG 5.BỎ 6. DỄ DÀNG 7. BỎ 8. NHẬN 9.A 10. DỄ DÀNG
11. DỄ DÀNG 12.C 13. DỄ DÀNG 14. DỄ DÀNG 15.BELL 16.A 17. DỄ DÀNG 18.BELL 19.C 20.A
21.C 22. DỄ DÀNG 23.C 24.C 25.BELL 26.A 27.BELL 28.A 29.A 30.BELL
31. DỄ DÀNG 32. DỄ DÀNG 33.A 34.C 35.BELL 36.BELL 37.BELL 38.A 39.C 40.C

Đáp án môn Sử THPT 2022 – Mã đề 324

1C 2. DỄ DÀNG 3.A 4.BỎ 5. DỄ DÀNG 6.C 7. BỎ 8. DỄ DÀNG 9. DỄ DÀNG 10.A
11.NHƯNG 12.C 13.C 14.A 15.C 16.A 17.A 18.BELL 19.C 20.C
21 VÀ HƠN NỮA 22.A 23.C 24. LỢI ÍCH 25.BELL 26.A 27.A 28.BELL 29.BELL 30.C
31.BELL 32.A 33.C 34. DỄ DÀNG 35.A 36.C 37.C 38.BELL 39.A 40.A

Ghi chú : Nếu tốc độ kết nối internet của thiết bị quá chậm, hãy chọn Cách đăng ký 4G mạng Viettel như thế nào? theo ngày – tuần – tháng để cải thiện tình trạng trên.

” Tìm hiểu thêm: Gói khuyến mãi BIG120 Vina 60GB miễn phí/tháng

Cấu trúc đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2022

Dưới đây là phân tích cấu trúc đề thi môn Lịch sử năm 2022 – đề thi thử năm 2022, thí sinh có thể dựa vào bảng này để ôn luyện thật kỹ!

Cấu trúc đề thi môn Sử thi THPT năm 2022

Chi tiết cấu trúc đề thi THPT năm 2022 môn Lịch sử

» Bạn có quan tâm đến: Cách đăng ký 3G VinaPhone miễn phí Dữ liệu không giới hạn lên tới 180GB/tháng

Đề thi và Đáp án môn Sử kỳ thi THPT Quốc gia 2022 đã từng là Dichvudidong.vn Cập nhật và thông tin đến giúp thí sinh và phụ huynh dễ dàng đối chiếu kết quả ngay khi hết giờ làm bài. Chúc các thí sinh may mắn!

Related Posts

đề thi học kì 2 toán 7

Bạn đang xem bài viết ✅ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán 7 năm 2022 – 2023 sách Đề thi cuối học kì 2 môn…

đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn anh

MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 MAX ĐIỂM PHẦN 5 TOEIC – TOPIC 5 Buổi 2 22 đề thi thử THPT Quốc gia…

giàu sang hay nghèo khó dù có cao sang thấp hèn

Khám phá bài viết bói giàu nghèo với nội dung tốt nhất. Muốn Biết May Mắn, Giàu Sang, Nghèo Cả Đời Chỉ Cần NHÌN CỔ TAY 3…

đông máu và nguyên tắc truyền máu

pgdsonha.edu.vn giới thiệu Lời giải Vở bài tập Sinh học lớp 8 bài 15: Đông máu và nguyên lý truyền máu lớp 8 chi tiết và chính…

thử thách cực hạn nhậm gia luân lưu vũ ninh

Nếu bạn đang tìm kiếm Top 10 bộ phim Trung Quốc dự kiến ​​phát sóng năm 2023, hãy để Nội thất UMA gợi ý cho bạn qua…

toán lớp 5 ôn tập về giải toán

4.8/5 – (68 phiếu) Mỗi năm học cuối cấp của mỗi học sinh khiến cha mẹ và thầy cô lo lắng, trăn trở. Làm thế nào để…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *