hệ thống nữ phụ

 • Reads 531,521
 • Votes 34,077
 • Parts 135

Ongoing, First published Feb 28, 2019

Bạn đang xem: hệ thống nữ phụ

Table of contents

 • Q1- Chương 1: Nhân vật phản diện là hoàng tử nhị mặt mũi (1)

  Thu, Feb 28, 2019

 • Chương 2: Nhân vật phản diện là hoàng tử nhị mặt mũi (2) Thu, Feb 28, 2019
 • Chương 3: Nhân vật phản diện là hoàng tử nhị mặt mũi (3)

  Thu, Feb 28, 2019

 • Chương 4: Nhân vật phản diện là hoàng tử nhị mặt mũi (4) Thu, Feb 28, 2019
 • Chương 5: Nhân vật phản diện là hoàng tử nhị mặt mũi (5)

  Thu, Feb 28, 2019

 • Phiên nước ngoài Đoạn Cẩn Ngôn

  Thu, Feb 28, 2019

 • Q2 :Chương 6: Nhân vật phản diện là 'trai bao' (1) Thu, Feb 28, 2019
 • Chương 7: Nhân vật phản diện là trai bao (2)

  Thu, Feb 28, 2019

 • Chương 8: Nhân vật phản diện là 'trai bao' (3)

  Thu, Feb 28, 2019

 • Chương 9: Nhân vật phản diện là trai bao (4) Fri, Mar 1, 2019
 • Chương 10: Nhân vật phản diện là trai bao (5)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 11: Nhân vật phản diện là 'trai bao' (hoàn)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Fri, Mar 1, 2019

 • Q3- Chương 12: Nhân vật phản diện là đại thúc (1) Fri, Mar 1, 2019
 • Chương 13: Nhân vật phản diện là đại thúc (2)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 14: Nhân vật phản diện là đại thúc (3)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 15: Nhân vật phản diện là đại thúc đẩy (4) Fri, Mar 1, 2019
 • Chương 16: Nhân vật phản diện là đại thúc đẩy (5)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 17: Nhân vật phản diện là đại thúc (6)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 18: Nhân vật phản diện là đại thúc đẩy (7) Fri, Mar 1, 2019
 • Chương 19: Nhân vật phản diện là đại thúc đẩy (8)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 20: Nhân vật phản diện là đại thúc (9)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 21: Nhân vật phản diện là đại thúc đẩy (end) Fri, Mar 1, 2019
 • Chương 22-23-24-25: Phiên nước ngoài Hàn thiệu

  Fri, Mar 1, 2019

 • Phiên Ngoại Đặc Biệt (1) [Trọng Sinh]

  Fri, Mar 1, 2019

 • Fri, Mar 1, 2019

 • [Kết HE ]Ngoại truyện Hàn Thiệu - Tình Yêu vượt Thời Gian

  Tue, Oct 15, 2019

 • Q4 - Chương 26: Nhân vật phản diện là chưng sĩ (1)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 27: Nhân Vật Phản Diện Là Bác Sĩ (2)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 28: Nhân vật phản diện là bác sĩ (3)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 29: Nhân vật phản diện là bác sĩ (4)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 30: Nhân Vật Phản Diện Là Bác Sĩ (5)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 31: Nhân Vật Phản Diện Là Bác Sĩ (6)

  Fri, Mar 1, 2019

 • Chương 32: Nhân Vật Phản Diện Là Bác Sĩ (end) Fri, Mar 1, 2019
 • Fri, Mar 1, 2019

 • Fri, Mar 1, 2019

 • Fri, Mar 1, 2019

 • Q5 - Chương 33: Nhân vật phản diện là hồn ma mãnh (1)

  Sun, Mar 3, 2019

 • Chương 34: Nhân vật phản diện là hồn ma mãnh (2)

  Sun, Mar 3, 2019

 • Chương 35: Nhân vật phản diện là hồn ma mãnh (3)

  Sun, Mar 3, 2019

 • Chương 36: Nhân vật phản diện là hồn ma mãnh (4)

  Sun, Mar 3, 2019

 • Chương 37: Nhân vật phản diện là hồn ma mãnh (5)

  Sun, Mar 3, 2019

 • Chương 38: Nhân vật phản diện là hồn ma mãnh (6)

  Sun, Mar 3, 2019

 • Chương 39:Nhân vật phản diện là hồn ma mãnh (7)

  Sun, Mar 3, 2019

 • Chương 40:Nhân vật phản diện là hồn ma mãnh (8)

  Sun, Mar 3, 2019

 • Chương 41:Nhân vật phản diện là hồn ma mãnh (9)

  Sun, Mar 3, 2019

 • Chương 42: Nhân vật phản diện là hồn ma mãnh (10)

  Sun, Mar 3, 2019

 • Ngoại Truyện: Nhan Sở Thanh

  Mon, Mar 4, 2019

 • Q6 - Chương 43: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay (1)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 44: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay (2)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 45: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay(3)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 46: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay(4)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 47: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay(5)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 48: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay(6)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 49: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay(7)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 50: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay(8)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 51: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay(9)!

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 52: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay (10)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 53: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay (11)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 54: Theo xua đuổi phái mạnh phụ là Gay (end)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Q7 - Chương 55 - Nhân vật phản diện là vampire* (1)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 56 - Nhân vật phản diện là vampire (2) Mon, Mar 4, 2019
 • Chương 57 - Nhân vật phản diện là vampire (3)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 58 - Nhân vật phản diện là vampire (4)

  Mon, Mar 4, 2019

 • chương 59 - Nhân vật phản diện là Vampire (5)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 60 Nhân vật phản diện là Vampire (6)

  Mon, Mar 4, 2019

 • Chương 61:Nhân vật phản diện là Vampire (7)

  Thu, Mar 7, 2019

 • Chương 62:Nhân vật phản diện là Vampire (8)

  Thu, Mar 7, 2019

 • Chương 63:Nhân vật phản diện là Vampire (9)

  Thu, Mar 7, 2019

 • Chương 64:Nhân vật phản diện là Vampire (10)

  Thu, Mar 7, 2019

 • Chương 65:Nhân vật phản diện là Vampire (11)

  Thu, Mar 7, 2019

 • Q8 - Chương 66: Nhân vật phản diện tâm thần (1)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 67: Nhân vật phản diện tâm thần (2)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 68: Nhân vật phản diện tâm thần (3)

  Xem thêm: xuyên nhanh nâng cấp hệ thống trà xanh

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 69: Nhân vật phản diện tâm thần (4)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 70: Nhân vật phản diện tâm thần (5)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 71- Nhân vật phản diện tâm thần (6)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 72 - Nhân vật phản diện tâm thần (7)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 73: Nhân vật phản diện tinh thần (8)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 74: Nhân vật phản diện tâm thần (9)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 75: Nhân vật phản diện tâm thần (10)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 76: Nhân vật phản diện tâm thần (11)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 77: Nhân vật phản diện tâm thần (12)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 78: Nhân vật phản diện tâm thần (13)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 79: Nhân vật phản diện tâm thần (14)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 80: Nhân vật phản diện tâm thần (15)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 81: Nhân vật phản diện tâm thần (16)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 82: Nhân vật phản diện tâm thần (17)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Chương 83: Nhân vật phản diện tâm thần (end)

  Fri, Mar 8, 2019

 • Q9-Chương 84: Nam phụ bị hủy dung (1)

  Sun, Mar 10, 2019

 • Chương 85: Nam phụ bị hủy dung (2)

  Sun, Mar 10, 2019

 • Chương 86: Nam phụ bị hủy dung (3)

  Sun, Mar 10, 2019

 • Chương 87: Nam phụ bị hủy dung (4)

  Sun, Mar 10, 2019

 • Chương 88: Nam phụ bị hủy dung (5)

  Sun, Mar 10, 2019

 • Chương 89 : Nam phụ bị hủy dung (6)

  Sun, Mar 10, 2019

 • Chương 90 : Nam phụ bị hủy dung (7)

  Sun, Mar 10, 2019

 • Chương 91: Nam phụ bị hủy dung (8)

  Sun, Mar 10, 2019

 • Chương 92: Nam phụ bị hủy dung (end)

  Sun, Mar 10, 2019

 • Q10- Chương 93: Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (1)

  Tue, Mar 12, 2019

 • Chương 94: Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (2)

  Tue, Mar 12, 2019

 • Chương 95: Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (3)

  Tue, Mar 12, 2019

 • Chương 96: Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (4)

  Tue, Mar 12, 2019

 • Chương 97: Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (5)

  Tue, Mar 12, 2019

 • Chương 98: Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (6)

  Wed, Mar 13, 2019

 • Chương 99: Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (7)

  Wed, Mar 13, 2019

 • Chương 100 : Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (8 )

  Wed, Mar 13, 2019

 • Chương 101 : Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (9)

  Wed, Mar 13, 2019

 • Chương 102 : Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (10)

  Wed, Mar 13, 2019

 • Chương 103 : Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (11)

  Wed, Mar 13, 2019

 • Nhân vật phản diện là trở nên căn nhà Quỷ trở nên (PN)

  Wed, Mar 13, 2019

 • Q11-Chương 104: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (1)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 105: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (2)

  Thu, Apr 11, 2019

 • Chương 106: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (3)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 107: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (4)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 108: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (5)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 109: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (6)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 110: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (7)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 111: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (8)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 112: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (9)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 113: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (10)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 114: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (11)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 115: Nam căn nhà là quốc sư đại nhân (12 - end)

  Tue, Mar 19, 2019

 • Q12-Chương 116: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (1)

  Sun, Apr 5, 2020

 • Chương 117: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (2)

  Tue, Apr 7, 2020

 • Chương 118: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (3)

  Wed, Apr 8, 2020

 • Chương 119: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (4)

  Thu, Apr 9, 2020

 • Chương 120: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (5)

  Thu, Apr 9, 2020

 • Chương 121: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (6)

  Sat, Apr 11, 2020

 • Chương 122: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (7)

  Sun, Apr 12, 2020

 • Chương 123: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (8)

  Mon, Apr 13, 2020

 • Chương 124: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (9)

  Thu, Apr 16, 2020

 • Chương 125: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (10)

  Thu, Apr 16, 2020

 • Chương 126: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (11)

  Fri, Apr 17, 2020

 • Chương 127: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (12)

  Sun, Apr 19, 2020

  Xem thêm: nhân ngư rơi xuống tiểu thuyết

 • Chương 128: Công lược phái mạnh phụ đốc căn nhà (end)

  Mon, Apr đôi mươi, 2020

Tác giả: Muội giấy má khẩu vị nặng nề (Em gái yếu ớt khẩu vị nặng)
  Tên gốc: Tốt nhất nữ giới xứng
  Editor: Diệp Nhu, Linh Lan, Đinh Đang, Vân Anh, Tử Tịch, Narcissus...
  Beta: Linh Lan
  Nguồn: Nữ Nhi Hồng + magnolia1314
  *****
  Văn án
  
  Ngữ Kỳ là 1 trong nữ giới phụ gian ác. Công việc ví dụ của cô ấy là theo thứ tự xuyên qua chuyện từng quyển đái thuyết nhằm vào vai anh hùng nữ giới phụ ác hiểm với nằm trong thương hiệu. Nghề nữ giới phụ gian ác có tính chuyên nghiệp cũng rất cần phải tập luyện sản phẩm ngày!
  
  Có câu trở nên ngữ "ba trăm sáu mươi nghề ngỗng, nghề ngỗng này cũng có thể có trạng nguyên". Đạo đức công việc và nghề nghiệp và sự có tính chuyên nghiệp của Ngữ Kỳ đều vô nằm trong nổi trội, được đề cử là nhân viên cấp dưới chất lượng hàng đầu ngành. Song tuy nhiên với tê liệt, điểm khả năng của cô ấy gần như là full, lên được phòng tiếp khách xuống được chống phòng bếp. Vừa là nữ giới vương vãi cũng hoàn toàn có thể buôn bán manh ngốc nghếch, kể từ Đại đái thư lá ngọc cành vàng cho tới nữ giới bảo chi tiêu xù xì thô kệch, chẳng với vai này cô ko thể vào vai.
  
  Nhiệm vụ cần thiết nhất cô cần phải triển khai xong ở từng phiên xuyên qua chuyện là: Theo xua đuổi cho tới Khi tóm gọn gàng anh hùng BOSS phản diện!
  Thực rời khỏi đó là giáo trình dạy dỗ các bạn thực hiện cơ hội này theo dõi xua đuổi được quái dị phản diện.
  
   Từ khóa: Nhân vật chính: Ngữ Kỳ ┃Phối ăn ý diễn: Toàn cỗ anh hùng phái mạnh phụ phản diện ┃Cái khác:..
  
  *** Nhấn mạnh rằng bản thân ko nên là kẻ edit tôi chỉ post lại nhằm bạn dạng thân mật hiểu offline thôi...

#58xuyên