nữ chính vai phản diện sau khi max level

 • Reads 473,848
 • Votes 63,164
 • Parts 200

Complete, First published Aug 27, 2022

Bạn đang xem: nữ chính vai phản diện sau khi max level

Table of contents

 • Chương 401: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (9)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 402: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (10)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 403: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (11)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 404: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (12)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 405: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (13)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 406: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (14)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 407: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (15)

  Fri, Sep 2, 2022

 • Chương 408: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (16)

  Fri, Sep 2, 2022

 • Chương 409: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (17)

  Sat, Sep 3, 2022

 • Chương 410: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (18)

  Sat, Sep 3, 2022

 • Chương 411: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (19)

  Sat, Sep 3, 2022

 • Chương 412: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (20)

  Sat, Sep 3, 2022

 • Chương 413: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (21)

  Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 414: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (22)

  Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 415: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (23)

  Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 416: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (24)

  Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 417: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (25)

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 418: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (26)

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 419: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (27)

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 420: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (28)

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 421: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (29)

  Tue, Sep 6, 2022

 • Chương 422: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (30)

  Tue, Sep 6, 2022

 • Chương 423: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (31)

  Tue, Sep 6, 2022

 • Chương 424: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (32)

  Tue, Sep 6, 2022

 • Chương 425: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (33)

  Tue, Sep 6, 2022

 • Chương 426: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (34)

  Thu, Sep 8, 2022

 • Chương 427: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (35)

  Thu, Sep 8, 2022

 • Chương 428: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (36)

  Thu, Sep 8, 2022

 • Chương 429: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (37)

  Thu, Sep 8, 2022

 • Chương 430: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (38)

  Thu, Sep 8, 2022

 • Chương 431: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (39)

  Fri, Sep 9, 2022

 • Chương 432: Hôm ni Nguyệt lão ko đi làm việc (xong)

  Fri, Sep 9, 2022

 • Chương 433: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 1)

  Fri, Sep 9, 2022

 • Chương 434: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 2)

  Fri, Sep 9, 2022

 • Chương 435: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 3)

  Sat, Sep 10, 2022

 • Chương 436: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 4)

  Sat, Sep 10, 2022

 • Chương 437: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 5)

  Sat, Sep 10, 2022

 • Chương 438: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 6)

  Sat, Sep 10, 2022

 • Chương 439: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 7)

  Mon, Sep 12, 2022

 • Chương 440: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 8)

  Mon, Sep 12, 2022

 • Chương 441: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 9)

  Mon, Sep 12, 2022

 • Chương 442: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 10)

  Mon, Sep 12, 2022

 • Chương 443: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 11)

  Tue, Sep 13, 2022

 • Chương 444: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - xong)

  Tue, Sep 13, 2022

 • Chương 445: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (1)

  Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 446: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (2)

  Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 447: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (3)

  Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 448: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (4)

  Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 449: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (5)

  Sat, Sep 17, 2022

 • Chương 450: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (6)

  Sat, Sep 17, 2022

 • Chương 451: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (7)

  Sat, Sep 17, 2022

 • Chương 452: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (8)

  Sat, Sep 17, 2022

 • Chương 453: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (9)

  Mon, Sep 19, 2022

 • Chương 454: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (10)

  Mon, Sep 19, 2022

 • Chương 455: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (11)

  Mon, Sep 19, 2022

 • Chương 456: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (12)

  Mon, Sep 19, 2022

 • Chương 457: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (13)

  Wed, Sep 21, 2022

 • Chương 458: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (14)

  Wed, Sep 21, 2022

 • Chương 459: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (15)

  Wed, Sep 21, 2022

 • Chương 460: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (16)

  Wed, Sep 21, 2022

 • Chương 461: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (17)

  Fri, Sep 23, 2022

 • Chương 462: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (18)

  Fri, Sep 23, 2022

 • Chương 463: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (19)

  Sat, Sep 24, 2022

 • Chương 464: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (20)

  Sat, Sep 24, 2022

 • Chương 465: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (21)

  Sun, Sep 25, 2022

 • Chương 466: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (22)

  Sun, Sep 25, 2022

 • Chương 467: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (23)

  Sun, Sep 25, 2022

 • Chương 468: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (24)

  Sun, Sep 25, 2022

 • Chương 469: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (25)

  Tue, Sep 27, 2022

 • Chương 470: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (26)

  Tue, Sep 27, 2022

 • Chương 471: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (27)

  Wed, Sep 28, 2022

 • Chương 472: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (28)

  Wed, Sep 28, 2022

 • Chương 473: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (29)

  Thu, Sep 29, 2022

 • Chương 474: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (30)

  Thu, Sep 29, 2022

 • Chương 475: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (31)

  Thu, Sep 29, 2022

 • Chương 476: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (32)

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 477: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (33)

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 478: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (34)

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 479: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (35)

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 480: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (36)

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 481: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (37)

  Mon, Oct 3, 2022

 • Chương 482: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (38)

  Mon, Oct 3, 2022

 • Chương 483: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (39)

  Mon, Oct 3, 2022

 • Chương 484: Sử ký xâm lấn của loại vật kỳ lạ (xong)

  Mon, Oct 3, 2022

 • Chương 485: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (1)

  Tue, Oct 4, 2022

 • Chương 486: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (2)

  Tue, Oct 4, 2022

 • Chương 487: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (3)

  Tue, Oct 4, 2022

 • Chương 488: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (4)

  Tue, Oct 4, 2022

 • Chương 489: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (5)

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 490: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (6)

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 491: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (7)

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 492: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (8)

  Thu, Oct 6, 2022

 • Chương 493: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (9)

  Fri, Oct 7, 2022

 • Chương 494: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (10)

  Fri, Oct 7, 2022

 • Chương 495: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (11)

  Sat, Oct 8, 2022

 • Chương 496: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (12)

  Sat, Oct 8, 2022

 • Chương 497: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (13)

  Sun, Oct 9, 2022

 • Chương 498: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (14)

  Sun, Oct 9, 2022

 • Chương 499: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (15)

  Thu, Oct 13, 2022

 • Chương 500: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (16)

  Xem thêm: hạnh phúc là khi yêu anh

  Thu, Oct 13, 2022

 • Chương 501: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (17)

  Thu, Oct 13, 2022

 • Chương 502: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (18)

  Sat, Oct 15, 2022

 • Chương 503: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (19)

  Sat, Oct 15, 2022

 • Chương 504: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (20)

  Sat, Oct 15, 2022

 • Chương 505: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (21)

  Sun, Oct 16, 2022

 • Chương 506: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (22)

  Sun, Oct 16, 2022

 • Chương 507: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (23)

  Sun, Oct 16, 2022

 • Chương 508: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (24)

  Tue, Oct 18, 2022

 • Chương 509: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (25)

  Wed, Oct 19, 2022

 • Chương 510: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (26)

  Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Chương 511: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (27)

  Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Chương 512: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (28)

  Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Chương 513: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (29)

  Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Chương 514: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (30)

  Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Chương 515: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (31)

  Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Chương 516: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (32)

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 517: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (33)

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 518: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (34)

  Sat, Oct 22, 2022

 • Chương 519: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (35)

  Tue, Oct 25, 2022

 • Chương 520: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (36)

  Tue, Oct 25, 2022

 • Chương 521: Cọ nhiệt độ rất khó cho tới thế (xong)

  Tue, Oct 25, 2022

 • Chương 522: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die*' (1)

  Tue, Oct 25, 2022

 • Chương 523: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (2)

  Tue, Oct 25, 2022

 • Chương 524: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (3)

  Sat, Oct 29, 2022

 • Chương 525: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (4)

  Sat, Oct 29, 2022

 • Chương 526: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (5)

  Sun, Oct 30, 2022

 • Chương 527: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (6)

  Tue, Nov 1, 2022

 • Chương 528: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (7)

  Thu, Nov 10, 2022

 • Chương 529: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (8)

  Fri, Nov 11, 2022

 • Chương 530: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (9)

  Fri, Nov 11, 2022

 • Chương 531: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (10)

  Fri, Nov 11, 2022

 • Chương 532: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (11)

  Sat, Nov 12, 2022

 • Chương 533: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (12)

  Sun, Nov 13, 2022

 • Chương 534: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (13)

  Mon, Nov 14, 2022

 • Chương 535: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (14)

  Tue, Nov 15, 2022

 • Chương 536: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (15)

  Thu, Nov 17, 2022

 • Chương 537: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (16)

  Tue, Nov 22, 2022

 • Chương 538: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (17)

  Wed, Nov 23, 2022

 • Chương 539: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (18)

  Fri, Nov 25, 2022

 • Chương 540: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (19)

  Fri, Nov 25, 2022

 • Chương 541: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (20)

  Sat, Nov 26, 2022

 • Chương 542: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (21)

  Mon, Nov 28, 2022

 • Chương 543: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (22)

  Wed, Nov 30, 2022

 • Chương 544: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (23)

  Fri, Dec 2, 2022

 • Chương 545: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (24)

  Mon, Dec 5, 2022

 • Chương 546: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (25)

  Fri, Dec 16, 2022

 • Chương 547: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (26)

  Fri, Dec 16, 2022

 • Chương 548: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (27)

  Fri, Dec 16, 2022

 • Chương 549: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (28)

  Sat, Dec 17, 2022

 • Chương 550: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (29)

  Sun, Dec 18, 2022

 • Chương 551: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (30)

  Wed, Dec 21, 2022

 • Chương 552: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (31)

  Wed, Dec 21, 2022

 • Chương 553: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (32)

  Thu, Dec 22, 2022

 • Chương 554: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (33)

  Sat, Dec 24, 2022

 • Chương 555: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (34)

  Wed, Dec 28, 2022

 • Chương 556: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (35)

  Wed, Dec 28, 2022

 • Chương 557: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (36)

  Thu, Dec 29, 2022

 • Chương 558: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (37)

  Fri, Dec 30, 2022

 • Chương 559: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (Kết loại 1)

  Fri, Dec 30, 2022

 • Chương 560: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (Kết loại 2)

  Fri, Dec 30, 2022

 • Chương 561: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (Kết loại 2)

  Fri, Dec 30, 2022

 • Chương 562: Thứ phái nữ sẽ không còn dễ dàng 'go die' (Kết thứ hai - xong)

  Fri, Dec 30, 2022

 • Chương 563: Vọng tưởng trời sao (1)

  Mon, Apr 24, 2023

 • Chương 564: Vọng tưởng trời sao (2)

  Tue, Apr 25, 2023

 • Chương 565: Vọng tưởng trời sao (3)

  Tue, Apr 25, 2023

 • Chương 566: Vọng tưởng trời sao (4)

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 567: Vọng tưởng trời sao (5)

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 568: Vọng tưởng trời sao (6)

  Thu, Apr 27, 2023

 • Chương 569: Vọng tưởng trời sao (7)

  Thu, Apr 27, 2023

 • Chương 570: Vọng tưởng trời sao (8)

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 571: Vọng tưởng trời sao (9)

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 572: Vọng tưởng trời sao (10)

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 573: Vọng tưởng trời sao (11)

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 574: Vọng tưởng trời sao (12)

  Tue, May 2, 2023

 • Chương 575: Vọng tưởng trời sao (13)

  Tue, May 2, 2023

 • Chương 576: Vọng tưởng trời sao (14)

  Thu, May 4, 2023

 • Chương 577: Vọng tưởng trời sao (15)

  Thu, May 4, 2023

 • Chương 578: Vọng tưởng trời sao (16)

  Thu, May 4, 2023

 • Chương 579: Vọng tưởng trời sao (17)

  Mon, May 8, 2023

 • Chương 580: Vọng tưởng trời sao (18)

  Mon, May 8, 2023

 • Chương 581: Vọng tưởng trời sao (19)

  Mon, May 8, 2023

 • Chương 582: Vọng tưởng trời sao (20)

  Mon, May 8, 2023

 • Chương 583: Vọng tưởng trời sao (21)

  Tue, May 9, 2023

 • Chương 584: Vọng tưởng trời sao (22)

  Wed, May 10, 2023

 • Chương 585: Vọng tưởng trời sao (23)

  Thu, May 11, 2023

 • Chương 586: Vọng tưởng trời sao (24)

  Fri, May 19, 2023

 • Chương 587: Vọng tưởng trời sao (25)

  Fri, May 19, 2023

 • Chương 588: Vọng tưởng trời sao (26)

  Sun, May 21, 2023

 • Chương 589: Vọng tưởng trời sao (27)

  Sun, May 21, 2023

 • Chương 590: Vọng tưởng trời sao (28)

  Tue, May 23, 2023

 • Chương 591: Vọng tưởng trời sao (29)

  Sun, May 28, 2023

 • Chương 592: Vọng tưởng trời sao (30)

  Tue, May 30, 2023

 • Chương 593: Vọng tưởng trời sao (31)

  Thu, Jun 1, 2023

 • Chương 594: Vọng tưởng trời sao (32)

  Thu, Jun 1, 2023

 • Chương 595: Vọng tưởng trời sao (33)

  Sat, Jun 3, 2023

 • Chương 596: Vọng tưởng trời sao (34)

  Mon, Jun 5, 2023

 • Chương 597: Vọng tưởng trời sao (35)

  Tue, Jun 6, 2023

 • Chương 598: Vọng tưởng trời sao (36)

  Thu, Jun 8, 2023

 • Chương 599: Vọng tưởng trời sao (37)

  Xem thêm: quang chi tử

  Fri, Jun 9, 2023

 • Chương 600: Vọng tưởng trời sao (xong)

  Mon, Jun 12, 2023

Tên gốc: 快穿: 反派女主满级之后
  Tác giả: Mặc Linh
  Thể loại: Xuyên nhanh chóng, khoa học tập viễn tưởng
  Nguồn convert: wikidich.
  Update (12/2023): Đang beta ~~
  
  Giới thiệu:
  Hoa Vụ đã trải anh hùng phản diện nhập liên minh không khí - thời hạn nhiều năm, bịa đặt hệ thống móng cho việc thành công xuất sắc của vô số anh hùng chủ yếu. Mắt thấy bản thân chuẩn bị tiết kiệm ngân sách đầy đủ điểm nhằm về hưu tuy nhiên vì như thế chúng ta của cô ấy ấy nợ một vài điểm rất rộng và quăng quật trốn, cô ấy - người bảo hộ, buộc nên kế tiếp thao tác nhằm trả nợ.
  Làm thì thực hiện, tuy nhiên không người nào bảo cô nên gửi phần tử nhằm đi làm việc cả!
  Hoa Vụ - người dân có mùng thể hiện nay ấn tượng và được lựa chọn thực hiện anh hùng phản diện tài nhất thường niên.
  Sau khi trở nên phái nữ chủ yếu.... Mọi người chỉ ham muốn cô ấy giải nghệ càng cấp tốc càng chất lượng.
  Liên minh: Bây giờ cô là phái nữ chủ yếu, hãy trấn áp chất lượng hành động của tôi và chớ cướp chén cơm của phe phản diện.
  Hoa Vụ tràn ngập áy náy: Xin lỗi, bội nghịch diện quen thuộc rồi, thứ tự sau tao tiếp tục để ý.
  Liên minh bất lực nhìn cô vừa phải phát biểu xin xỏ lỗi vừa phải ấn người chuốt bên trên mặt mũi khu đất.
  Liên minh: Cướp việc làm của anh hùng phản diện nhằm phản diện không tồn tại việc nhằm thực hiện, tuyệt.
  Hoa Vụ: Phe phản diện rất có thể suy xét tao một chút ít.
  Phản diện: Tạm biệt ngài nhé!
  Hoa Vụ lịch sự và trang nhã phát biểu 'tạm biệt' và tặng một túi rubi tử vong...... nếu như ngươi không áp theo, vậy thì bị tiêu diệt chuồn.
  #Từ phái nữ chủ yếu cho tới vai phản diện chỉ thông thường một Hoa Vụ.
  #Mọi người đều nhận định rằng phái nữ chủ yếu đặc biệt trang nghiêm.
  #Hoa Vụ: Ta đặc biệt trang nghiêm khi nhập vai phản diện.