tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục


4/5 – (1 phiếu bầu)

Đề tài Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên không chỉ đòi hỏi người viết phải tìm hiểu các tình huống trong quá trình quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Nó cũng đòi hỏi phải tiếp xúc thực tế để rút ra nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng quản lý công tác xã hội hiệu quả. Hiểu được những khó khăn đó, Luận Việt đã tìm kiếm và chọn lọc những bài viết hay về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên để các bạn tham khảo.

Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chuyên Viên: Bộ 20 đề tài + 10 mẫu
Tiểu luận Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên: Bộ 20 đề + 10 văn mẫu

1. 20 đề tiểu luận quản lý nhà nước ấn tượng nhất dành cho dân chuyên

Chủ đề 1: Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý ngân sách và thu chi trong công tác kế toán tại các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.

Chủ đề 2: Các yếu tố ảnh hưởng

g và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện quyền lực nhà nước trong cơ quan nhà nước và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chủ đề 3: Một số hạn chế trong công tác kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.

Chủ đề 4: Vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện quyền lực nhà nước trong cơ quan nhà nước thông qua việc quản lý trật tự ổn định các đơn vị, cơ quan hành chính nhà nước.

Chủ đề 5: Phân tích và trình bày năng lực, trách nhiệm của các chủ thể có quyền lực nhà nước theo pháp luật Việt Nam trong việc quản lý và thực hiện chức năng đối ngoại.

Chủ đề 6: Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về cấp giấy khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ở Việt Nam hiện nay.

Chủ đề 7: Những nhân tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy cơ quan có thẩm quyền trong tổ chức và quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay.

Chủ đề 8: Trình bày và phân tích các nguyên tắc chính trị – xã hội trong quản lý nhà nước ở Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Chủ đề 9: Thực trạng quản lý nhà nước bằng các hình thức và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội hiện nay.

Chủ đề 10: Một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện trong quản lý hành chính nhà nước thông qua hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

20 đề tài tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên ấn tượng nhất
20 đề tiểu luận quản lý nhà nước ấn tượng nhất dành cho dân chuyên

Chủ đề 11: Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tổ chức cán bộ nhằm nâng cao công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ Đảng viên có phẩm chất, năng lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Chủ đề 12: Các yếu tố tác động trực tiếp và ảnh hưởng đến việc đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước.

Chủ đề 13: Đề tài tiểu luận chuyên gia quản lý nhà nước     Một số hạn chế cần khắc phục và hoàn thiện trong việc thực hiện thể chế hóa các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực dân sự tại các cơ quan nhà nước hiện nay.

Tham Khảo Thêm:  những tác phẩm nói về thân phận người phụ nữ

Chủ đề 14: Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên trong công tác tổ chức quản lý của cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Chủ đề 15: Vai trò, tầm quan trọng quyết định hiệu quả thực chất trong quản lý và khắc phục phát huy mặt tích cực của lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước Việt Nam.

Chủ đề 16: Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nâng cao uy tín của Đảng trong nhân dân đối với cơ quan nhà nước trong công tác quản lý và thể chế hóa các quy định pháp luật hiện nay.

Chủ đề 17: Các nhân tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề quản lý nhà nước và mối quan hệ giữa hoạt động quản lý nhà nước với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ đề 18: Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý hoạt động xã hội của cơ quan nhà nước Việt Nam và vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hiện nay.

Chủ đề 19: Các nhân tố tác động và tác động trực tiếp đến QLNN thông qua liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và đội ngũ trí thức theo quy định của pháp luật.

Chủ đề 20: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong vấn đề tham gia hoạt động của cơ quan nhà nước hiện nay.

2. Bài văn mẫu quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đất đai

Tên chủ đề

 • Tranh chấp thừa kế nhà đất là quyền sử dụng đất trong trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

Nội dung chính

 • Mẫu tiểu luận quản lý nhà nước lớp chuyên viên này trình bày thực trạng quản lý nhà nước trong tranh chấp thừa kế nhà đất.
 • Phân tích nguyên nhân và hậu quả của việc tranh chấp tài sản thừa kế trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu.
 • Xác định rõ mục tiêu, yêu cầu xử lý trong bài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước này.
 • Đưa ra giải pháp cho các tình huống trên.
Mẫu tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về đất đai
Bài văn mẫu quản lý nhà nước về đất đai

Liên kết tải xuống ổ đĩa: Đây

3. Tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước về ngân sách

Tên chủ đề

 • Ban chỉ huy PCLB huyện A tham mưu, phân bổ kinh phí PCLB của địa phương không đúng mục đích theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Nội dung chính

 • Mô tả cụ thể tình hình thu, chi quỹ phòng, chống lụt, bão theo từng mục đích theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
 • Tiểu luận chuyên gia quản lý nhà nước này xác định các mục tiêu chính để xử lý tình huống hiệu quả hơn.
 • Đưa ra kết quả phân tích rõ ràng từ nguyên nhân đến hiệu quả của vấn đề sử dụng Quỹ PCLB tại huyện A.
 • Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên này đưa ra những giải pháp và phương án hiệu quả nhất.
Tham Khảo Thêm:  câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
Tiểu luận lớp chuyên viên quản lý nhà nước về ngân sách
Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên ngân sách

Liên kết tải xuống ổ đĩa: Đây

4. Tiểu luận quản lý nhà nước về lấn chiếm đất đai

Tên chủ đề

 • Xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn, lập bến bãi kinh doanh VLXD, vận chuyển VLXD trên kè

Nội dung chính

 • Những bài học Tiểu luận lớp quản lý nhà nước chuyên gia đưa ra giải pháp cho tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn, lập bến bãi kinh doanh.
 • Đưa ra tình huống chi tiết và xác định rõ mục tiêu chính cần giải quyết triệt để
 • Hãy xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan cùng với hậu quả để lại của tình trạng trên trong tiểu luận chuyên ngành quản lý nhà nước này.
 • Từ đó đưa ra phương án và quyết định phương án hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này.
Bài tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về chiếm lấn đất
Tiểu luận quản lý nhà nước về lấn chiếm đất đai

Liên kết tải xuống ổ đĩa: Đây

5. Bài viết của chuyên gia QLNN về vi phạm hành lang

Tên chủ đề

 • Xử lý vi phạm pháp luật về vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung chính

 • Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên này mô tả một cách chi tiết thực trạng về vấn đề vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước đối với các hồ chứa thủy lợi.
 • Qua công tác kiểm tra, quản lý hành lang an toàn đê điều ven sông Sài Gòn đã xác định rõ mục tiêu trước tình hình này.
 • Nêu những nguyên nhân từ khách quan đến chủ quan cùng với hậu quả của việc vi phạm hành lang bảo vệ nguồn nước các hồ chứa thủy lợi ở Bình Dương.
 • Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên này đưa ra phương án giải quyết triệt để vấn đề quản lý nhà nước về hành lang vi phạm.
Tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước về vi phạm hành lang
Bài viết của chuyên gia quản lý nhà nước về vi phạm hành lang

Liên kết tải xuống ổ đĩa: Đây

6. Tiểu luận quản lý nhà nước về giám định tai nạn lao động

Tên chủ đề

 • Giải pháp giải quyết khiếu nại về tai nạn lao động

Nội dung chính

 • Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trình bày thực trạng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về khiếu nại tai nạn lao động.
 • Vạch ra những mục tiêu cần giải quyết triệt để về vấn đề khiếu nại tai nạn lao động.
 • Phân tích nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động và kết quả xử lý.
 • Đưa ra cách giải quyết hiệu quả các tình huống trong tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên này.
Tiểu luận lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về tai nạn lao động
Tiểu luận lớp quản lý nhà nước về tai nạn lao động

Liên kết tải xuống ổ đĩa: Đây

7. Bài văn mẫu quản lý nhà nước về giáo dục

Tên chủ đề

 • Xử lý vụ sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại Trường Mầm non xã T, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung chính

 • Mô tả cụ thể tình trạng sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm non.
 • Bài tiểu luận lớp chuyên viên quản lý nhà nước đưa ra những nguyên nhân và hậu quả mà thực trạng trên xảy ra.
 • Cách giải quyết vấn đề sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm non, xã T, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Tham Khảo Thêm:  Cách Chơi Game Đua Xe Zing Speed Trên Máy Tính, Laptop, Tải Zingspeed Mobile Trên Pc Với Giả Lập
Mẫu tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục
Bài văn mẫu quản lý nhà nước về giáo dục

Liên kết tải xuống ổ đĩa: Đây

8. Tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước về giáo dục số 2

Tên chủ đề

 • Giải quyết tình trạng giáo viên không soạn bài khi lên lớp ở trường Tiểu học T, huyện T, tỉnh Ninh Bình

Nội dung chính

 • Chi tiết về tình huống trong bài viết Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên này.
 • Cùng mổ xẻ, phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng dẫn đến tình trạng giáo viên không chuẩn bị bài trước khi lên lớp giảng dạy.
 • Sau khi phân tích kỹ lưỡng trong tiểu luận quản lý nhà nước lớp chuyên viên này đưa ra giải pháp hiệu quả cho vấn đề.
Tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước trong giáo dục số 2
Tiểu luận quản lý nhà nước trong giáo dục số 2

Liên kết tải xuống ổ đĩa: Đây

9. Tiểu luận QLNN chuyên ngành giáo dục số 3

Tên chủ đề

 • Biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THPT Hóa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Nội dung chính

 • Đưa ra những lập luận về tầm quan trọng của Công nghệ thông tin trong giáo dục ở Việt Nam.
 • Tiểu luận lớp chuyên viên quản lý nhà nước đưa ra thực trạng trong công tác quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường THPT Hòa Phú.
 • Đề xuất các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao ứng dụng CNTT trong dạy học.
Tiểu luận quản lý nhà nước chuyên viên về giáo dục số 3
Tiểu luận quản lý nhà nước của chuyên gia giáo dục số 3

Liên kết tải xuống ổ đĩa: Đây

10. Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục số 4

Tên chủ đề

 • Xử lý hiệu trưởng, kế toán để xảy ra sai phạm trong thu chi ngân sách tại Trường THCS A, huyện B, tỉnh HT

Nội dung chính

 • Chi tiết về tình huống xảy ra trong Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên này.
 • Kiến nghị một số văn bản liên quan để xử lý tình trạng sai phạm thu chi ngân sách.
 • Phân tích nguyên nhân dẫn đến vi phạm của hiệu trưởng, kế toán.
 • Hãy chọn cách giải quyết tình huống hiệu quả nhất trong đoạn trích văn mẫu quản lý nhà nước này.
Tiểu luận về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục số 4
Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục số 4

Liên kết tải xuống ổ đĩa: Đây

11. Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục số 5

Tên chủ đề

 • Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Nội dung chính

 • Mô tả và phân tích tình huống một cách chi tiết Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên này.
 • Nêu lý do cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh.
 • Xây dựng giải pháp và quyết định giải pháp hiệu quả nhất, sau đó triển khai giải pháp.
Tiểu luận môn quản lý nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục số 5
Tiểu luận quản lý nhà nước về giáo dục số 5

Liên kết tải xuống ổ đĩa: Đây

Đây là 20 chủ đề Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cùng với các bài văn mẫu của X. Hi vọng Luận Văn Việt đã cung cấp cho các bạn những bài văn mẫu, bộ đề Tiểu luận quản lý nhà nước chất lượng, được chuyên gia đánh giá cao. Sẽ giúp bài luận của bạn đạt điểm cao và được đánh giá tốt.

Related Posts

sáng kiến kinh nghiệm đổi mới kiểm tra đánh giá

Ngày 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GDĐT về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy…

liên hệ bản thân về lý luận và thực tiễn

Như vậy, sự yếu kém về lý luận là nguyên nhân trực tiếp và rất quan trọng của bệnh kinh nghiệm. Tuy nhiên, sự yếu kém về…

đồ án kỹ thuật thi công 1 ván khuôn gỗ

Mục lục Chương 1: Giới thiệu dự án Đặc điểm kiến ​​trúc và kết cấu Đặc điểm địa chất thủy văn, đường giao thông đến dự án…

bài thu hoạch tham quan bảo tàng hồ chí minh

1 23,831 417 … Người khổng lồ, sưu tầm c Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn. Họ và tên Số: Lớp BÀI GIẢNG SƯU TẦM KẾ HOẠCH…

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Kế hoạch giáo dục thường xuyên cá nhân là mẫu kế hoạch hàng năm, được lập vào đầu mỗi năm học. Bước sang năm học mới, Hoatieu.vn…

kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học cá nhân

Phương pháp dạy học tích cực đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường học ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Phương pháp…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *