trùng sinh thành hệ thống

 • Reads 666,284
 • Votes 66,576
 • Parts 103

Complete, First published Jun 27, 2019

Bạn đang xem: trùng sinh thành hệ thống

Table of contents

 • Chương 1: Sau khi sinh sống lại

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 2: Sổ tay học tập thực hiện khối hệ thống cung cấp tốc

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 3: Phụ canh ty kí ngôi nhà trả thù địch đời

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 4: Khế ước trở thành lập

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 5: Đăng cơ vi đế - I

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 6: Đăng cơ vi đế - II

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 7: Đăng cơ vi đế - III

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 8: Đăng cơ vi đế - IV

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 9: Thế giới của Tần Mạc

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 10: Không lừa lọc khối hệ thống của Thời Khanh

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 11: Mạt thế chi thương - I

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 12: Mạt thế chi thương - II

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 13: Mạt thế chi thương - III

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 14: Mạt thế chi thương - IV

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 15: Mạt thế chi thương - V

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 16: Mạt thế chi thương - VI

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 17: Mạt thế chi thương - VII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 18: Thuấn di quyển trục

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 19: Không được tự động nhiên

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 20: Cùng u không giống cha

  Thu, Jun 27, 2019

 • Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 22: Thú thế say mê tình - I

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 23: Thú thế say mê tình - II

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 24: Thú thế say mê tình - III

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 25: Thú thế say mê tình - IV

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 26: Thú thế say mê tình - V

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 27: Thú thế say mê tình - VI

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 28: Thú thế say mê tình - VII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 29: Thú thế say mê tình - VIII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 30: Thú thế say mê tình - IX

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 31: Thú thế say mê tình - X

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 32: Thú thế say mê tình - XI

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 33: Thú thế say mê tình - XII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 34: Thú thế say mê tình - XIII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 35: Nhân sống sót bàn - I

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 36: Nhân sống sót bàn - II

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 37: Nhân sống sót bàn - III

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 38: Nhân sống sót bàn - IV

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 39: Nhân sống sót bàn - V

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 40: Phần thưởng của trách nhiệm tùy cơ

  Thu, Jun 27, 2019

 • Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 42: Thiên Lâm túng thiếu cảnh

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 43: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - I

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 44: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - II

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 45: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - III

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 46: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - IV

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 47: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - V

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 48: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - VI

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 49: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - VII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 50: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - VIII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 51: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - IX

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 52: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - X

  Xem thêm: truyện nghịch thiên cải mệnh

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 53: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - XI

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 54: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - XII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 55: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - XIII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 56: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - XIV

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 57: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - XV

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 58: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - XVI

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 59: Không lừa lọc chuyên nghiệp nằm trong - XVII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 60: Nhiệm vụ phó tuyến - I

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 61: Nhiệm vụ phó tuyến - II

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 62: Kí ngôi nhà là thổ hào

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 63: Xin kính chào, panda nhỏ!

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 64: Liên Bang Ngân Hà - I

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 65: Liên Bang Ngân Hà - II

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 66: Liên Bang Ngân Hà - III

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 67: Liên Bang Ngân Hà - IV

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 68: Liên Bang Ngân Hà - V

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 69: Liên Bang Ngân Hà - VI

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 70: Liên Bang Ngân Hà - VII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 71: Liên Bang Ngân Hà - VIII

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 72: Liên Bang Ngân Hà - IX

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 73: Liên Bang Ngân Hà - X

  Thu, Jun 27, 2019

 • Chương 74: Liên Bang Ngân Hà - XI

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 75: Liên Bang Ngân Hà - XII

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 76: Liên Bang Ngân Hà - XIII

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 77: Liên Bang Ngân Hà - XIV

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 78: Liên Bang Ngân Hà - XV

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 79: Liên Bang Ngân Hà - XVI

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 80: Liên Bang Ngân Hà - XVII

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 81: Liên Bang Ngân Hà - XVIII

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 82: Thế giới của Tần Mạc - I

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 83: Thế giới của Tần Mạc - II

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 84: Thế giới của Tần Mạc - III

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 85: Thế giới của Tần Mạc - IV

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 86: Thế giới của Tần Mạc - V

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 87: Thế giới của Tần Mạc - VI

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 88: Nhân sinh phục chế - I

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 89: Nhân sinh phục chế - II

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 90: Nhân sinh phục chế - III

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 91: Nhân sinh phục chế - IV

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 92: Nhân sinh phục chế - V

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 93: Nhân sinh phục chế - VI

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 94: Thế Giới Căn Nguyên - I

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 95: Thế Giới Căn Nguyên - II

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 96: Thế Giới Căn Nguyên - III

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 97: Thế Giới Căn Nguyên - IV

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 98: Thế Giới Căn Nguyên - V

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 99: Thế Giới Căn Nguyên - VI

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 100: Thế Giới Căn Nguyên - VII

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 101: Thế Giới Căn Nguyên - VIII

  Fri, Jun 28, 2019

 • Chương 102: Thế Giới Căn Nguyên - IX

  Xem thêm: truyện boss tôi không muốn yêu anh nữa

  Fri, Jun 28, 2019

 • Fri, Jun 28, 2019

Thể loại: Xuyên nhanh chóng, khối hệ thống, ngôi nhà thụ, HE.
  
  Tình trạng: Hoàn.
  
  Tình trạng edit: Hoàn (103 chương ).
  
  Edit: Đào Đào và những CTV trong thời điểm tạm thời.
  
  Beta: Sagi
  
  Link gốc: Tấn Giang
  
  Văn án:
  
  Không lừa lọc, khối hệ thống, bảo vật, thần khí... Nhân vật chủ yếu không giống ai cũng đều có bàn tay vàng, Thời Khanh tỏ vẻ ╮(‾▿‾)╭ ông phía trên đó là bàn tay vàng.
  
  Tuy nhiên ... vì như thế kiểu mẫu lông gì bắt bàn tay vàng như cậu nên dò la kí ngôi nhà buột định?
  
  Mà thương hiệu kí ngôi nhà này nè, ngó bên trên ngó bên dưới ngó ngược ngó nên nơi nào cũng đã cho chúng ta biết hắn là 1 trong thương hiệu nhị tay đẫm ngày tiết, gan ruột tăm tối, đang được vậy còn giắt dịch xà tinh(*)?
  
  Bệnh xà tinh anh cậu nhịn, tuy nhiên ham muốn cậu với thương hiệu dịch xà tinh anh này nắm tay nhau nằm trong lên đường từng kiểu mẫu toàn cầu, biểu cậu làm thế nào nhưng mà chịu đựng đựng nổi!
  
  Cổ đại, tân tiến, mạt thế, sau này...
  
  Xuyên qua loa một gò điểm, Thời Khanh dần dần cảm nhận thấy, tuồng như kí ngôi nhà của cậu cũng ko cho tới nổi không còn thuốc chữa trị... ha? [mới là kỳ lạ (눈_눈)]
  
  (*)bệnh xà tinh: ngôn từ mạng TQ, ý là dịch thần kinh trung ương.
  
  Vài lời: Vì nhằm thuận tiện hiểu offline từng chương nên bản thân mạn quy tắc đăng truyện lên wattpad. Nếu gia chủ sở hữu lên đường ngang xin xỏ loại lỗi cho bản thân. Nguồn ở bên dưới, chúng ta ghi nhớ ghé cỗ vũ gia chủ nhé. 
  
  Nguồn: https://daodao1603.blogspot.com/p/ml-trung-sinh-thanh-he-thong.html?m=1

#6hethong