tuyệt thế dược thần

Giới thiệu

Một đời đan đế bị đại sư huynh hãm sợ hãi.

Từ ni, bên trên đời thiếu hụt một nhân tài Thanh Vân Tử, nhiều hơn nữa một thương hiệu công tử quần áo lụa là vô địch.

Bạn đang xem: tuyệt thế dược thần

Một đợt tiếp nhữa bước lên đan dược đại đạo.

Nghịch thiên là ra làm sao, đó là vị nhập đan dược của ta!

Cảnh giới tu luyện: 

_Hạ giới: Nguyên Khí Cảnh - Linh Dịch Cảnh - Ngưng Tinh Cảnh - Hóa Hải Cảnh - Hồn Hải Cảnh.

Xem thêm: hang hổ bl

_Thần giới: Thần Du Cảnh - Vô Lượng Cảnh - Thiên Khải Cảnh - Vô Tương Cảnh - Đạo Huyền Cảnh (Đế cảnh - Cửu trọng gọi là Thần Vương) - Thần Cảnh.

_Thông Thiên Giới: Động Huyền Cảnh - Khuy Thiên Cảnh - Quy Khư Cảnh - Thần Quân Cảnh - Thiên Thần Cảnh - Chân Thần Cảnh - Thiên Tôn Cảnh - Thiên Đế Cảnh - Thiên Nhân cảnh - Đạo Tổ Cảnh.

Xem thêm: thiên cổ quyết trần truyện

_Tam Thập Tam Thiên: Tiểu Cực Thiên Vị - Đại Cực Thiên Vị - Vô Cực Thiên Vị - Ngọc Hoàng Thiên - Thánh Hoàng Thiên - Chân Hoàng Thiên.


Danh sách chương